wstecz Cykl roczny œwišt stałych powrót do strony głównej

 

[wrzesień] [paŸdziernik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

Sierpień

1 ∑ Procesja czcigodnego i życiodajnego KRZYŻA

Œwiętych 7 braci MACHABEJSKICH, ich matki SALOMONII i ELEAZARA, nauczyciela

            Poczštek postu Zaœnięcia Najœw. Bogurodzicy

TROPARION, ton 1.

Zbaw, o Panie, Swoich ludzi * i błogosław Swojš własnoœć; * zwycięstwo nad wrogami * daj Swemu Koœciołowi * i Swój naród ochraniaj * Swoim Krzyżem

TROPARION o męczennikach, ton 1.

Cierpieniami œwiętych, jakie dla Ciebie znieœli, * daj się ubłagać, Panie * i wszystkie nasze ulecz boleœci, * modlimy się, Miłujšcy człowieka

KONDAKION, ton 4.

Dobrowolnie podniesiony na krzyż, Chryste Boże, * okazuj miłosierdzie Swe nowej społecznoœci noszšcej Twoje imię, * obdarz Swš mocš wiernych Swoich ludzi, * daj im zwycięstwo nad wrogami * niech majš pomoc Twojš za tarczę pokoju, * przemożny znak zwycięstwa.

2 ∑ Przeniesienie relikwii œw. pierwszego męczennika i archidiakona STEFANA

TROPARION, ton 4.

Twoja głowa, pierwszy spoœród zastępów męczenników Stefanie, * otrzymała królewski diadem za bojowanie, które zniosłeœ dla Chrystusa Boga. * Zdemaskowałeœ bowiem szaleństwo Żydów * i widziałeœ swego Zbawiciela po prawicy Ojca. * Módl się zawsze do Niego za nasze dusze.

3 Œwiętych ojców naszych IZAAKA, DALMATOSA i FAUSTA

                TROPARION o prepodobnych męczennikach (13).

4 Œwiętych 7 MŁODZIEŃCÓW z Efezu i œw. męczennicy EUDOKII  (patrz 1 marca)

TROPARION, ton 4.

Jak wielki jest cud wiary! * Siedmiu œwiętych młodzieńców przeżyli w pieczarze jak w królewskim pałacu * i umarli, nie podlegajšc zepsuciu. * Po wielu latach powstali niby ze snu * dla uwierzytelnienia zmartwychwstania wszystkich ludzi. * Za przyczynš ich modlitw, Chryste Boże, zbaw nasze dusze.

5 PRZED-ŒWIĘTO Przemienienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. - Œw. męczennika EUSYGNIOSA

TROPARION o Przed-œwięcie, ton 4.

WyjdŸmy zawczasu, wierni, na spotkanie Przemienienia Chrystusa, * œwiętujmy z przepychem tę wigilię i wołajmy: * Nadszedł dzień boskiej radoœci, * bo Pan wchodzi na górę Tabor, * by zajaœnieć blaskiem Swego bóstwa

KONDAKION, ton 4.

Dziœ w boskim Przemienieniu * jaœnieje Bożym blaskiem cała œmiertelna natura * i woła radoœnie: * Chrystus się przemienia, zbawiajšc wszystkich.

6 ♀ PRZEMIENIENIE PANA NASZEGO, BOGA I ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA

Antyfona pierwsza

Ps 65, 1; Ps 76, 19; Ps 103, 2.

- Wykrzykujcie Bogu wszystkie ziemie, psalm œpiewajcie Jego imieniu, * dajcie czeœć Jego chwale.

Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas.

- Głos gromu Twojego naokoło, błyskawice Twoje okršg ziemi oœwiecały, * wzruszyła się i zatrzęsła się ziemia.

- Oblekłeœ się w chwałę i ozdobę, * przyodziałeœ się œwiatłoœciš jakoby szatš

Antyfona druga

Ps 47, 2; Ps 77, 54 i 68.

- Stoi mocno ku radoœci wszystkiej ziemi góra Syjon, * strona północna, miasto Króla wielkiego.

Refren: Zbaw nas, Synu Boży, * który przemieniłeœ się na górze, œpiewajšcych Ci: alleluja.

- I przywiódł ich na górę œwiętš Swojš, * górę, którš nabyła Jego prawica.

- Górę Syjon, którš umiłował, * i zbudował podobnš do jednorożców œwištynię Swojš.

- Chwała Ojcu i Synowi i Œwiętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu... 

Antyfona trzecia

Ps 141, 1-2; Ps 14, 1; Ps 23, 3.

- Którzy ufajš w Panu sš jak góra Syjon, nie poruszy się na wieki.

Troparion, ton 7: Przemieniłeœ się na górze, Chryste Boże, * pokazałeœ Swym uczniom chwałę Swojš na ile mogli zobaczyć. * Niech i nad nami grzesznymi rozbłyœnie Twe odwieczne œwiatło * przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Dawco œwiatła, chwała Tobie.

- Góry wokół niego, a Pan wokoło ludu Swego odtšd i aż na wieki.

- Panie, któż będzie mieszkał w przybytku Twoim, albo kto odpocznie na górze Twojej œwiętej.

- Któż wstšpi na górę Pańskš, albo kto będzie stał na œwiętym Jego miejscu.

Œpiew na Wejœcie, Ps 42, 3:

Wyœlij œwiatłoœć Twojš i prawdę Twojš: one mnie prowadziły i wyprowadziły na górę œwiętš Twojš.

TROPARION, ton 7.

Przemieniłeœ się na górze, Chryste Boże, * pokazałeœ Swym uczniom chwałę Swojš na ile mogli zobaczyć. * Niech i nad nami grzesznymi rozbłyœnie Twe odwieczne œwiatło * przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Dawco œwiatła, chwała Tobie. 

KONDAKION, ton 7.

Przemieniłeœ się na górze, Chryste Boże, * i uczniowie Twoi, na ile mogli, zobaczyli Twojš chwałę, * aby, widzšc Cię krzyżowanego, * zrozumieli, że cierpisz dobrowolnie * i opowiadali ludziom, * że Ty jesteœ rzeczywiœcie Blaskiem Ojca.

PROKIMEN, ton 4.

Ps 103, 24 i 1.

Jakże wielkie sš dzieła Twoje, Panie, * wszystko w mšdroœci uczyniłeœ.

Stych: Błogosław, duszo moja, Panu, Panie Boże mój, bardzoœ się możnym okazał. 

ALLELUJA, ton 8.

Ps 88, 12 i 16.

Twoje sš niebiosa i Twoja jest ziemia.

Stych: Błogosławiony lud, który zna wesołe œpiewanie.

Zamiast Prawdziwie godne œpiewa się do Zakończenia œwięta:

Refren: Uwielbiaj, duszo moja, * na Taborze przemienionego Pana.

Irmos: Rodzenie Twoje było dziewicze,

to Bóg wyszedł z Twojego łona,

przyjšł na siebie ciało,

zjawił się na ziemi i przebywał z ludŸmi.

Dlatego Ciebie, Bogurodzico, wszyscy uwielbiamy.

ŒPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 88, 16b i 17.

Panie, chodzić będziemy w jasnoœci oblicza Twego * i w imieniu Twoim będziemy się weselić na wieki, alleluja 3x. 

7  Po-œwięto Przemienienia. - Œw. męczennika DOMETIOSA

            TROPARION, ton 4.

Pracowicie ćwiczšc się wprzód na górze, * duchowe oddziały wrogów pełnym uzbrojeniem krzyża wygubiłeœ, o Błogosławiony, * i znowu do boju dzielnie się przygotowałeœ. * Za oba dokonania otrzymałeœ koronę od Pana, * godny nieustannej pamięci Dometiosie, prepodobny męczenniku.

8 Po-œwięto Przemienienia. - Œw. EMILIANA, wyznawcy, biskupa Kyzykosu

9 Po-œwięto Przemienienia. - + Œw. apostoła MACIEJA

                TROPARION o apostole (4).

KONDAKION, ton 4.

Jaœniejšce jak słońce Twoje słowa * wyszły na cały œwiat * i oœwiecajš wdziękiem Koœciół zebrany spoœród narodów, * cudotwórco, apostole Macieju.

10 Po-œwięto Przemienienia. - Œw. męczennika i archidiakona WAWRZYŃCA

                            TROPARION o męczenniku (8).

11 Po-œwięto Przemienienia. - Œw. męczennika i archidiakona EUPLOSA

                TROPARION o męczenniku (8).

12 Po-œwięto Przemienienia. - Œwiętych męczenników FOCJUSZA i ANICETA

                TROPARION o męczennikach (8A).

13 ZAKOŃCZENIE Przemienienia.- Œw. ojca naszego MAKSYMA, wyznawcy

                TROPARION, o biskupie wyznawcy (16).

14 ∑ PRZED-ŒWIĘTO Zaœnięcia Najœw. Bogurodzicy i œw. proroka MICHEASZA

TROPARION o Przed-œwięcie, ton 4.

Tańczcie zawczasu, narody, klaskajcie z wiarš rękami, * zgromadŸcie się dziœ w miłoœci i wszyscy wesoło wołajcie, * bo Matka Boża ma chwalebnie przejœć z ziemi do nieba. * Sławmy jš nieustannie hymnami jako Bogurodzicę.

KONDAKION o Przed-œwięcie, ton 4.

Cały wszechœwiat * ozdobiony od wewnštrz na twe chwalebne œwięto przez Niematerialnego Ducha * duchowo woła do ciebie z radoœciš: * Witaj, Dziewico, dumo chrzeœcijan.

        Przeniesienie relikwii prepodobnego ojca naszego TEODOZEGO, igumena peczerskiego

Œw. Teodozego TROPARION o biskupie wyznawcy (16).

KONDAKION o Wigilii, ton

Cały œwiat przystrojony przez niematerialnego Ducha, *obchodzšc twoje sławne wspomnienie, * w duchu radoœnie woła do ciebie: * Witaj, Dziewico, dumo chrzeœcijan.

15 ♀ ZAŒNIĘCIE NAJŒW. PANI NASZEJ BOGURODZICY I ZAWSZE DZIEWICY MARYI

TROPARION, ton 1.

W narodzeniu Syna zachowałaœ dziewictwo, * w zaœnięciu nie opuœciłaœ œwiata, o Matko Boża: * połšczyłaœ się ze Ÿródłem życia, * Ty, która jesteœ Matkš Życia, * a przez swoje modlitwy * uwalniasz nas od œmierci.

KONDAKION, ton 2.

Ani grób ani œmierć nie miały władzy nad Matkš Boga * nieustajšcš w modlitwach i w orędownictwie niezawodnš nadzieję. * Ponieważ jest ona Matkš Życia, * przeniósł jš do życie Ten, który zamieszkał w jej zawsze dziewiczym łonie.

PROKIMEN, ton 3

Łk 1, 46-47 i 48, pieœń Bogurodzicy.

Wielbi dusza moja Pana, * i rozradowať si“ duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Stych: Gdyó wejrzať na niskoу sťuóebnicy swojej, oto bowiem odtd bťogosťawion zwaƒ mnie b“d wszystkie narody.

Apostoł: Flp 2, 5-11

ALLELUJA

Ps 44, 11 i 13

Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha Twego.

Stych: Obliczu Twemu kłaniać się będš wszyscy bogaci z ludu.

Ewangelia: Łk 10, 38-42 i 11, 27-28.

W miejsce Prawdziwie godne œpiewa się do Zakończenia œwięta:

Refren: Aniołowie widzšc zaœnięcie Przeczystej, zadziwili się: * jak to Dziewica odchodzi z ziemi do nieba.

Irmos: W tobie, Najczystsza Dziewico, nie zachowane jest prawo natury:

w rodzeniu nietknięte pozostaje dziewictwo

i życie zaœlubia się ze œmierciš;

po rodzeniu zostajesz dziewicš,

a po œmierci jesteœ żywa

i nieustannie nas ochraniasz, Bogurodzico, jako swe dziedzictwo.

 ŒPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 115,13

Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego będę wzywać, alleluja 3x.

16 Po-œwięto Zaœnięcia. - ∑∑ Przeniesienie z Edessy do Konstantynopola nie uczynionego rękš obrazu Pana naszego Jezusa Chrystusa tzn. ŒWIĘTEGO CAŁUNU i œw. męczennika DIOMEDESA

TROPARION o Obrazie, ton 2.

Kłaniamy się przeczystemu Twojemu Obrazowi, o Dobry Chryste Boże, * proszšc o darowanie naszych win. * Ty bowiem dobrowolnie raczyłeœ wejœć cieleœnie na krzyż, * aby wybawić swoje stworzenia z niewoli wroga. * Dlatego z dziękczynieniem wołamy do Ciebie: * Zbawicielu nasz, przyszedłszy na œwiat, napełniłeœ wszystko radoœciš.

17 Po-œwięto Zaœnięcia. - Œw. męczennika MIRONA

18 Po-œwięto Zaœnięcia. - Œw. męczenników FLOROSA i LAUROSA

TROPARION, ton 4.

Wychwalajmy, wierni, z wyróżnieniem * utalentowanš i mšdrš Bogiem wspaniałš dwójkę œwiętych. * Oni gorliwie wszystkim przepowiadali otwarcie nie majšcš poczštku Trójcę. * Dlatego, pełen œwiętoœci Florosie i wielce czcigodny Laurosie, * przecierpieliœcie przelanie krwi i otrzymaliœcie chwalebne korony. * Proœcie Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

19 Po-œwięto Zaœnięcia. - Œw. męczennika ANDRZEJA DOWÓDCY i jego towarzyszy

TROPARION, ton 4.

Opuœciłeœ chwałę ziemskiej godnoœci, * a otrzymałeœ królestwo niebieskie. * Kroplami krwi jakby drogocennymi kamieniami * ozdobiłeœ niezniszczalne korony. * Przywiodłeœ do Chrystusa zastęp męczenników. * Wraz z chórami aniołów w niegasnšcej jasnoœci nie zachodzšcego słońca znalazłeœ Chrystusa. * Proœ Go zawsze wraz ze swoimi towarzyszami, œwięty Andrzeju Dowódco, * o zbawienie dusz naszych.

20 Po-œwięto Zaœnięcia. - Œw. proroka SAMUELA

                TROPARION o proroku (3)

21 Po-œwięto Zaœnięcia. - Œw. apostoła TEDEUSZA i œw. męczennicy BASSY

                TROPARION o apostole (4).

22 Po-œwięto Zaœnięcia. - Œw. męczennika AGATONIKA i jego towarzyszy

                TROPARION o męczennikach (8A).

23 ZAKOŃCZENIE uroczystoœci Zaœnięcia Najœw. Bogurodzicy. - Œw. męczennika LUPUSA

24 Œw. męczennika EUTYCHESA, ucznia œw. Jana Teologa, biskupa Sebasty

            TROPARION o biskupie męczenniku (10)

25 ∑ Przeniesienie relikwii œw. apostoła BARTŁOMIEJA i œw. apostoła TYTUSA

            + Ikony Matki Boskiej WŁODZIMIERSKIEJ

                TROPARION o apostołach (4A)

26 Œwiętych męczenników ADRIANA i NATALII

                TROPARION o męczennikach (8A).

27 Œw. ojca naszego PIMENA

TROPARION o prepodobnym (7C)

28 Œw. ojca naszego MOJŻESZA Etiopczyka i œw. ojca naszego AUGUSTYNA, biskupa Hippony

TROPARION o prepodobnym (7A)

29 ♀ Œcięcie czcigodnej Głowy czcigodnego i chwalebnego proroka i poprzednika JANA CHRZCICIELA

            Służba wtorku z cyklu tygodniowego, oprócz Kondakionu

KONDAKION, ton 5.

Chwalebne œcięcie Poprzednika było Bożym zamysłem, * aby on przebywajšcym w otchłani zwiastował przyjœcie Zbawiciela. * Niech więc płacze Herodiada, która poprosiła o przestępne zabójstwo, * bo umiłowała nie prawo Boże i nie wieczne życie, * ale złudne i doczesne.

Apostoł: Dz 13, 25-33a

Ewangelia: Mk 6, 14-30

30 Œwiętych ojców naszych patriarchów Konstantynopola ALEKSANDRA, JANA i PAWŁA MŁODSZEGO

                TROPARION o biskupach (6)

31 Złożenie czcigodnego PASA Najœw. Bogurodzicy

TROPARION, ton 8.

Bogurodzico zawsze Dziewico, opiekunko ludzi, * dałaœ swemu Miastu jako potężnš osłonę Szatę i Pas swego najczystszego ciała, * które z powodu dziewiczego twego rodzenia pozostały nienaruszone, * bo przez ciebie natura się odnawia i wieki. * Dlatego prosimy cię: Daj pokój œwiatu, * a duszom naszym bogate miłosierdzie. 

KONDAKION, ton 4.

Czysta i pełna łaski Bożej, * dałaœ wszystkim wiernym, jako osłonę niezniszczalnš, œwiętš swojš Szatę, * którš okrywałaœ swe œwięte ciało, Boska Opiekunko człowieka. * Czczšc z miłoœciš jej złożenie, wołamy do Ciebie z wiarš: * "Witaj, Dziewico, dumo chrzeœcijan!”.

[wrzesień] [paŸdziernik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

wstecz powrót do strony głównej