wstecz Cykl roczny świąt stałych powrót do strony głównej

 

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

Styczeń

1 ♀ OBRZEZANIE według ciała Pana, Boga i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa i św. ojca naszego BAZYLEGO WIELKIEGO, arcybiskupa Cezarei w Kapadocji

TROPARION, ton 1.

Choć w niebie wraz z odwiecznym Ojcem * i Boskim Swym Duchem siedzisz na ognistym tronie, * zechciałeś, Jezu, na ziemi narodzić się z Dziewicy, * niepokalanej Swej Matki. * Dlatego poddałeś się obrzezaniu jako ośmiodniowe niemowlę. * Chwała Twemu pełnemu miłosierdzia planowi! * Chwała Twej opatrzności. * Chwała Twojemu uniżeniu, jedyny przyjacielu człowieka.

TROPARION o św. Bazylym, ton 1.

Po całej ziemi zabrzmiało twoje wołanie * i ona przyjęła Twe słowa, którymi wspaniale nauczałeś prawd Bożych. * Objaśniłeś naturę bytów * i naprawiłeś obyczaje ludzi. * Królewski kapłanie, prepodobny ojcze, * proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION o św. Bazylym, ton 4

Stałeś się niewzruszonym fundamentem Cerkwi, * dając wszystkim ludziom skarby, których złodziej nie kradnie * i przypieczętowałeś swymi regułami, * dany przez niebo prepodobny Bazyli.

  KONDAKION o Obrzezaniu, ton 3

Pan Jezus poddał się obrzezaniu za wszystkich * i w Swej dobroci obrzezuje ludzkie grzechy * oraz daje dziś zbawienie światu. * Cieszy się też w niebie biskup Stworzyciela, Bazyli, * Nauczyciel i uczestnik Bożych tajemnic Chrystusa.

PROKIMEN:

Ps 27,9 i 1.

Zbaw lud Twój, Panie, * i błogosław dziedzictwu Twemu.

Stych: Do Ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną.

I świętego: Usta moje będą mówiły mądrość, * a rozmyślanie serca mojego roztropność.

Apostoł: Kol 2,8-12.

ALLELUJA

Ps 79,2 i 36,30.

Pasterzu Izraela, posłuchaj, który prowadzisz jak owce Jakuba.

Stych: Usta sprawiedliwego będą myśleć o mądrości, a język jego będzie mówił, co słuszne.

Ewangelia: Łk: 2,20-21.40-42.

Zamiast Prawdziwie godne śpiewa się:

Ty jesteś, Pełna łaski, radością całego stworzenia. Chórów anielskich i rodzaju ludzkiego. Świątynio Ducha Świętego i Raju duchowy, chlubo dziewic, z której Bóg przyjął ciało i stał się dziecięciem, będąc naszym przedwiecznym Bogiem. Twoje łono uczynił dla Siebie tronem i wnętrze twoje rozszerzył poza granice niebios. * Ty jesteś, Pełna łaski, radością całego stworzenia, chwała tobie.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 148,1

Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokości.

I świętego: Ps 111, 7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x.

2 PRZED-ŚWIĘTO TEOFANII i św. ojca naszego SYLWESTRA, papieża rzymskiego

TROPARION o Przed-święcie, ton 4.

Przygotuj się Zabulonie, raduj się Naftalimie. * Rzeko Jordanie, zatrzymaj się, * przyjmij z radością Pana idącego przyjąć chrzest. * Raduj się, Adamie z Pramatką, * nie kryjcie się jak niegdyś w raju, * bo objawił się Ten, który was widział nagich, by okryć was pierwotną szatą. * Objawił się Chrystus, by odnowić całe stworzenie.

3 Przed-świeto Teofanii. - Św. proroka MALACHIASZA i św. męczennika GORDIOSA

4 Przed-świeto Teofanii. - Sobór świętych 70 Apostołów, uczniów Pana Naszego i św. ojca naszego TEOKTYSTA, igumena Kukumon na Sycylii

                TROPARION o apostołach (4A)

5 WIGILIA TEOFANII. - Świętych męczenników TEOPEMPTA i TEONASA i św. SYNKLETYKII

TROPARION, ton 4.

Kiedyś po wniebowzięciu Eliasza Jordan cofnął się przez dotknięcie płaszczem Elizeusza * i rozdzieliły się wody na obie strony. * I mokra droga stała się przed nim suchą: * na prawdziwe wyobrażenie chrztu, * dzięki któremu przebywamy płynny bieg tego życia. * Chrystus zjawił się w Jordanie, by uświęcić wody.

KONDAKION, ton 2.

Miłosierny Chryste, * jako zwykły człowiek idziesz ochrzcić się w wodach Jordanu. * Dzięki niezmierzonemu miłosierdziu * gładzisz przez to wszystkim mnóstwo grzechów. * I mnie, ogołoconego haniebnie z pierwotnej świętości, * na nowo odziewasz szatą [łaski].

6 ♀ ŚWIĘTA TEOFANIA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Antyfona pierwsza

Ps 113A, 1-3 i 5.

- Gdy wychodził Izrael z Egiptu, * dom Jakuba od ludu obcego.

Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, * Zbawicielu, zbaw nas.

- Stał się lud Judzki Jego przybytkiem, * Izrael Jego królestwem.

- Morze ujrzało i uciekło, * Jordan wstecz się zawrócił.

- Cóż ci jest, morze, żeś uciekło, * i tobie, Jordanie, żeś się wstecz zawrócił.

Antyfona druga

Ps 114, 1-3 i 5

- Miłuję Pana, albowiem usłyszał * głosu mojej modlitwy.

Refren: Zbaw nas, Synu Boży, ochrzczony w Jordanie, * śpiewających Ci: alleluja.

- Albowiem skłonił ucho swe ku mnie, * i za dni moich będę Go wzywał.

- Objęły mnie boleści śmiertelne i niebezpieczeństwa otchłani mnie spotkały, * znalazłem ucisk i boleść, ale wzywałem imienia Pańskiego.

- Miłościwy Pan i sprawiedliwy, * i Bóg nasz jest litościwy.

Antyfona trzecia

Ps 117, 1, 2 i 4.

- Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki Jego miłosierdzie.

Troparion, ton 1: Podczas chrztu Twego, Chryste, w Jordanie * stało się publicznie znane uwielbienie Świętej Trójcy: * bo głos Ojca zaświadczył o Tobie, * nazywając Cię umiłowanym Synem * i Duch w wyglądzie gołębicy * poświadczył niewątpliwość słowa. * Chryste Boże, któryś się objawił * i oświecił kosmos, chwała Tobie".

- Niech mówi Izrael, że Pan jest dobry, że na wieki Jego miłosierdzie.

- Niech mówi dom Aarona, że Pan jest dobry, że na wieki Jego miłosierdzie.

- Niech mówią, którzy się boją Pana, że On jest dobry, że na wieki Jego miłosierdzie.

Śpiew na Wejście, Ps 117, 26:

Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławiliśmy wam z domu Pańskiego. Bogiem jest Pan i zajaśniał nam.

TROPARION, ton 1.

Podczas chrztu Twego, Chryste, w Jordanie * stało się publicznie znane uwielbienie Świętej Trójcy: * bo głos Ojca zaświadczył o Tobie, * nazywając Cię umiłowanym Synem * i Duch w wyglądzie gołębicy * poświadczył niewątpliwość słowa. * Chryste Boże, któryś się objawił * i oświecił kosmos, chwała Tobie".

KONDAKION, ton 4.

Objawiłeś się dziś wszechświatu, Panie, * i światłość Twoja wycisnęła na nas znamię, * którzy z całą świadomością wielbimy Cię: * przyszedłeś i objawiłeś się, * Światłości nieprzystępna.

W miejsce Trysagionu śpiewa się: Wy, którzy w Chrystusa ochrzciliście się, w Chrystusa oblekliście się, alleluja.

PROKIMEN, ton 3

Ps 117, 26, 27 i 1.

Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. * Bogiem jest Pan i zajaśniał nam.

Stych: Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki Jego miłosierdzie.

APOSTOŁ: Tt 2, 11-14 i 3, 4-7.

ALLELUJA

Ps 28, 1 i 2.

Przynoście Panu, synowie Boży, przynoście Panu młode baranki.

Stych: Głos Pański nad wodami, Bóg majestatu zagrzmiał, Pan nad wielkimi wodami.

EWANGELIA: Mk 3, 13-17.

Zamiast Prawdziwie godne śpiewa się do Oddania:

Refren: Uwielbiaj, duszo moja, * czcigodniejszą od Niebieskiego Wojska Dziewicę Przeczystą, Bogurodzicę.

Irmos: Żaden język nie zdoła godnie

i anielski umysł nie potrafi,

opiewać Cię, Bogurodzico.

Ale w Swej dobroci przyjmij naszą wiarę,

bo znasz naszą miłość do Boga,

gdyż jesteś Obroną chrześcijan.

Uwielbiamy Cię.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Tt 2,11.

Okazała się łaska Boża, * źródło zbawienia dla wszystkich ludzi, alleluja 3x.

7 Po-świeto Teofanii. - ΣΣ SOBÓR świętego chwalebnego proroka i poprzednika JANA CHRZCICIELA

TROPARION, ton 2.

Wspomnieniu sprawiedliwego towarzyszą pochwały. * Lecz tobie, poprzedniku, wystarczy świadectwo Pańskie. * Ty naprawdę jesteś największy z proroków, * bo zostałeś uznany godnym ochrzcić w falach Przepowiedzianego. * Za prawdę więc cierpiałeś, * z radością zwiastowałeś i w otchłani Boga jawiącego się w ciele, * gładzącego grzech świata * i okazującego nam wielkie miłosierdzie.                                                            

SOBOTA PO TEOFANII

PROKIMEN, ALLELUJA i ŚPIEW NA KOMUNIĘ Uroczystości.

 Apostoł: Ef 6, 10-17;   Mt 4, 1-11.

NIEDZIELA PO TEOFANII

PROKIMEN, ton 1.

Ps 32, 22 i 1.  

Niech będzie miłosierdzie Twoje, Panie, nad nami, * bo mieliśmy w Tobie nadzieję.

Stych: Weselcie się, sprawiedliwi w Panu; prawym przystoi chwała.

Apostoł: Ef 4, 7-13.

ALLELUJA

Ps 88, 2 i 3.

Zmiłowania Pańskie na wieki wyśpiewywać będę, od pokolenie w pokolenie opowiadać będę Twoją prawdę mymi ustami.

Stych: Bo mówiłeś: "Miłosierdzie wiecznie zbudowane będzie na niebiosach, prawda Twoja będzie w nich utwierdzona".

Ewangelia: Mt 4, 12-17.

8 Po-świeto Teofanii. - Św. ojca naszego JERZEGO CHOZEBITY i św. matki naszej DOMINIKI

9 Po-świeto Teofanii. - Św. męczennika POLIEUKTOSA

                TROPARION o męczenniku (8)

10 Po-świeto Teofanii. - Św. ojca naszego GRZEGORZA, biskupa Nyssy i św. DOMICJANA, biskupa Meliteny i św. ojca naszego MARCJANA, kapłana i Ekonoma Wielkiego Kościoła

11Po-świeto Teofanii. - +Św. ojca naszego TEODOZEGO, Cenobiarchy

                TROPARION o prepodobnym (7C)

12 Po-świeto Teofanii. - Św. męczennicy TATIANY

             TROPARION o męczennicy (14)

13 Po-świeto Teofanii. - Świętych męczenników ERMYLOSA i STRATONIKA

                TROPARION o męczennikach (8A)

            Uwaga. Wspomnienie męczenników łączy się ze wspomnieniem świętych następnego dnia ze względu na Oddanie uroczystości Teofanii.

14 ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI TEOFANII.- ŚWIĘTYCH OJCÓW ZABITYCH NA SYNAJU I RAITHO

            Odejście św. równej apostołom NINY, Oświecicielki Gruzji

15 Świętych PAWŁA z TEB i JANA KALIBITY

16 Uczczenie czcigodnych OKOWÓW ŚW. WSPANIAŁEGO APOSTOŁA PIOTRA

TROPARION, ton 4.

Ty, który zajmujesz pierwszą Stolicę Apostolską, * bez opuszczania Rzymu dzięki czcigodnym twoim okowom do nas przybyłeś. * Czcząc je z wiarą, błagamy cię, * byś swym wstawiennictwem u Boga wyjednał nam obfite miłosierdzie. 

KONDAKION, ton 2.

Naczelnego i pierwszego z apostołów, * ucznia boskiego Nauczyciela prawdy, * wielkiego Piotra wychwalajmy * i z wiarą uczcijmy jego Okowy, przyjmując grzechów odpuszczenie.

Apostoł: Dz 12,1-11.

17 ± Św. ojca naszego ANTONIEGO WIELKIEGO Teofora

TROPARION, ton 4.

Naśladując gorliwość Eliasza sposobem życia, * idąc prostymi ścieżkami Chrzciciela, * byłeś mieszkańcem pustyni * i umocniłeś świat swymi modlitwami, ojcze Antoni. * Dlatego proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 2.

Zgiełk życiowy zostawiając, * milcząco życie dopełniłeś, * naśladując Chrzciciela pod każdym względem, pełen świętości. * Z nim więc razem cię czcimy, * przywódco ojców, Antoni.

Służba o prepodobnym (7).

Apostoł: Hbr 13,17-21.

18 Σ Świętych ojców naszych i patriarchów Aleksandrii ATANAZEGO i CYRYLA

TROPARION, ton 3.

Sławnymi staliście się przez obronę ortodoksji, * ugasiliście błędne doktryny, otrzymując w ten sposób palmę zwycięstwa. * Swoją pobożnością wszystkoście wzbogacili, przynosząc wiele chwały Kościołowi. * Staliście się godni znaleźć Chrystusa, * który obdarza wszystkich bogatym miłosierdziem.

19 Σ Św. ojca naszego MAKAREGO EGIPSKIEGO

            TROPARION o prepodobnym (7A)

20 ± Św. ojca naszego EUTYMIUSZA WIELKIEGO Teofora

TROPARION, ton 4.

Wesel się pustynio niepłodna; * raduj się ufnie nie rodząca, * bo rozmnożył ci synów mąż umiłowany przez Ducha Świętego: * sadził ich w pobożności, wychowywał w cierpliwości aż do doskonałości cnót. * Przez jego modlitwy, Chryste Boże, wprowadź pokój w nasze życie.

KONDAKION, ton 8.

Czcigodne narodzenie twoje napełniło świat radością; * a wspaniałe twoje wspomnienie ogarnęło go ufnością z powodu licznych twoich cudów. * Wiele z nich wyświadcz dla dusz naszych * i obmyj z brudu grzechów, byśmy śpiewali: alleluja.

Służba o prepodobnym (7).

Apostoł: Hbr 13,17-21.

21 Św. ojca naszego MAKSYMA Wyznawcy i św. męczennika NEOFITA i świętych męczenników EUGENIUSZA, KANDYDA, WALERIANA i AKWILI

św. Maksyma TROPARION o wyznawcy (16)

                TROPARION o męczennikach (8)

22 Św. apostoła TYMOTEUSZA i św. męczennika ANASTAZEGO PERSA

TROPARION, ton 4

Wyuczony dobroci, wstrzemięźliwy we wszystkim, * przywdziałeś prawe sumienie jak przystoi kapłanowi, * czerpiąc niewymowne prawdy od "Naczynia Wybranego". * Wiary dochowałeś i biegu równego jemu dokonałeś, apostole Tymoteuszu. * Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

                TROPARION o męczenniku (8)

23 Św. męczennika KLEMENSA, biskupa Ancyry

     + Błogosławionego WINCENTEGO i 12 TOWARZYSZY UNICKICH MĘCZENNIKÓW PODLASKICH z Pratulina.

TROPARION o św. Klemensie, ton 4.

Wyrosłeś dla wiernych, o bardzo święty, jak latorośl świętości, * kolumna męstwa, kwiat bardzo święty i owoc dany przez Boga. * Jako więc towarzysz w boju męczenników i uczestnik władzy biskupiej * proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

TROPARION o męczennikach unickich, ton 8.

Jako fundament męczenników i umocnienie pobożności, * Kościół czci i sławi twoje świetlane cierpienie, * zawsze opiewany błogosławiony, mężniemądry od młodości chwalebny Anicecie: * z cierpiącymi z tobą uproś dla czczących cię oczyszczenia, jako niezwyciężony.

KONDAKION, ton 2.

Krwi waszej strugami * Bóg odział w purpurę Cerkiew; * On dał wam moc niezwyciężoną * i zachowuje pojednanych w jedności, której wy jesteście umocnieniem.

TEOTOKION, ton 5

Wszyscy wiemy, że jesteś naprawdę bożą pięknie ozdobioną Szatą, * Matko nie znająca męża: * my, czciciele Twoi Cię prosimy, * potoki naszych grzechów i serc naszych fale * bożą Twoją ciszą uspokój * i okryj szatą jedności * Chrystusowy Kościół.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 17, 2 i 3.    

Będę Cię miłował, Panie, mocy moja, * Pan moją twierdzą.

Stych: Bóg mój wspomożyciel mój, i w Nim będę miał nadzieję.

Apostoł: 1J 3, 10b-24.

ALLELUJA

Ewangelia: J 17, 6.19-26.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, * jak ja was umiłowałem, powiedział Pan, alleluja 3x.

24 Św. matki naszej KSENI

                TROPARION o niewieście (15)

25 + Św. ojca naszego GRZEGORZA TEOLOGA, patriarchy Konstantynopola

TROPARION, ton 1.

Pasterski flet twej teologicznej nauki * zwyciężył trąby retorów. * Badałeś głębie Ducha * i otrzymałeś w nadmiarze piękno ekspresji literackiej. * Proś Chrystusa Boga, ojcze Grzegorzu, * o zbawienie dusz naszych.

26 Św. ojca naszego KSENOFONTA i jego bliskich

                TROPARION o prepodobnych (13)

27 + PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. JANA ZŁOTOUSTEGO

      Błog. JERZEGO MATULEWICZA, biskupa wileńskiego

TROPARION, ton 8.

Wdzięk ust twoich, jak błyszcząca lampa, oświecił cały świat. * Skarby ubóstwa zgromadził dla świata. * Ukazał nam wielkość pokory. * Nauczając nas swymi słowami, ojcze Janie Złotousty, * proś Słowo, Chrystusa Boga, o zbawienie dusz naszych.

28 Σ Św. ojca naszego EFREMA SYRYJCZYKA

                TROPARION o prepodobnym (7C)

29 Σ PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. MĘCZENNIKA IGNACEGO TEOFORA - Św. męczennika HIPOLITA, papieża rzymskiego

                TROPARION o biskupie (10)

30 ± Świętych ojców naszych i wielkich arcybiskupów: BAZYLEGO WIELKIEGO, GRZEGORZA TEOLOGA i JANA ZŁOTOUSTEGO

TROPARION, ton 4.

Równi w godności Apostołom * i doktorowie powszechni Kościoła, * proście Pana wszechświata * o pokój dla świata i bogate miłosierdzie dla dusz naszych.

KONDAKION, ton 2.

Świętych i głoszących Bożą naukę heroldów, kwiat nauczycieli, * przyjąłeś do siebie, Panie, * darząc pokojem i pełnią wszelkiego Twojego dobra. * Trudy ich i wysiłki przyjąłeś ponad całopalne ofiary, * Ty jedynie darzący chwałą Swych świętych. 

31 Σ Świętych męczenników CYRUSA i JANA, cudotwórców i bezinteresownych

TROPARION, ton 5.

Cuda świętych Twoich dałeś nam, Chryste Boże, * jako mur niepokonany. * Przez ich modlitwy rozprosz zamysły niewiernych, * utwierdź Swój Kościół, * Ty, jedynie dobry i przyjaciel człowieka.

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

wstecz powrót do strony głównej