wstecz Cykl roczny świąt stałych powrót do strony głównej

 

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

Październik

 1 ♀ OPIEKI MATKI BOŻEJ. - Św. apostoła ANANIASZA, z 70 uczniów Pana i św. ojca naszego ROMANA, śpiewaka

TROPARION, ton 4.

Uroczyście świętujmy dzisiaj, pobożni ludzie, * olśnieni Twoim, Bogurodzico, przyjściem, * i spoglądając na Twój przeczysty obraz, z miłością wołajmy: * osłoń nas czcigodnym swoim płaszczem, * i wybaw nas od wszelkiego zła, * prosząc Syna swojego o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 3

Panna dziś stoi przed nami w cerkwi, * i z rzeszą świętych modli się za nas niewidzialnie do Boga; * aniołowie z arcypasterzami składają pokłony, * apostołowie zaś z prorokami się radują,* bo za nas Bogurodzica prosi odwiecznego Boga.

TROPARION o apostole (4).

TROPARION o prepodobnym (7B).

Służba wspólna o Najśw. Bogurodzicy (1).

Apostoł: Hbr 9, 1-7

2 Σ Św. męczennika CYPRIANA, biskupa i św. męczennicy. - JUSTYNY i św. ANDRZEJA szaleńca dla Chrystusa.

            TROPARION o biskupie męczenniku (10).

3 Σ Św. męczennika DIONIZEGO Areopagity, biskupa Aten

TROPARION, ton 4.

Nauczony cichości, wstrzemięźliwy we wszystkim, * odziany, jak przystało na kapłana, w prawe sumienie, * zaczerpnąłeś od Naczynia Wybranego niewymowne prawdy, * wiary dochowałeś i równego jemu biegu dokonałeś, * umęczony biskupie Dionizy. * Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

4 Św. ojca naszego HIEROTEUSZA, biskupa Aten

                TROPARION, jak wczoraj.

5 Św. męczennicy CHARYTYNY

                TROPARION o męczennicy (14).

6 + Św. i chwalebnego apostoła TOMASZA

TROPARION, ton 3.

Byłeś uczniem Chrystusa, * uczestnikiem boskiego Soboru apostołów, * niedowiarstwem zmartwychwstanie Chrystusa uwierzytelniłeś * i dotknięciem uwierzytelniłeś Jego najczystszą mękę, * wielce chwalebny Tomaszu: i teraz wypraszaj dla nas pokój i obfite miłosierdzie.

KONDAKION, ton 4.

Pełny łaski Bożej Apostoł Chrystusa * i prawdziwy sługa, w pokucie wołał: * Tyś jest moim Bogiem i Panem.

Służba o apostole wspólna (4).

7 Σ Świętych męczenników SERGIUSZA I BAKCHUSA

                TROPARION o męczennikach (8A).

8 Św. matki naszej PELAGII

                TROPARION o niewieście (15).

9 + Św. apostoła JAKUBA syna Alfeusza i prepodobnego ojca naszego ANDRONIKA i małżonki jego ATANAZJI

                TROPARION o apostole (4).

KONDAKION, ton 2.

Uwielbiajmy pochwalnymi śpiewami Jakuba, głosiciela ewangelii, * co w dusze pobożnych na trwałe wsiał dogmaty mądrości. * Bo on stoi przed tronem Pana chwały * i, ciesząc się razem ze wszystkimi aniołami, modli się nieustannie za nas wszystkich.

Służba o apostole wspólna (4).

10 Świętych męczenników EULAMPIA i EULAMPII jego siostry

            TROPARION o męczennikach (8A).

11 Św. apostoła FILIPA, jednego z 7-miu diakonów i św. ojca naszego TEOFANA, Naznaczonego i hymnografa, metropolity Nicei

            TROPARION o apostole (4).

                TROPARION o biskupie wyznawcy (16).                                                         

  NIEDZIELA ŚWIĘTYCH OJCÓW

            W niedzielę między 11 i 17 października wspomina się 350 Ojców siódmego soboru powszechnego w Nicei (787) przeciw obrazobórcom.

Służba niedzielna przypadającego tonu i o Ojcach.

TROPARION o OJCACH, ton 8.

Nieskończenie chwalebny jesteś, Chryste Boże nasz, * ponieważ ustanowiłeś na ziemi naszych Ojców, jak gwiazdy na niebie * i przez nich doprowadziłeś nas do prawdziwej wiary. * Bogaty w miłosierdzie, chwała Tobie.

PROKIMEN, ton 8.

Dn 3, 26 i 27.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, * i chwalebne i sławne imię twoje na wieki.

Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.

Apostoł: Hbr 13, 7-16.

ALLELUJA

Ps 49, 1 i 5.

Bóg, nad bogami Pan, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu.

Stych: Zgromadźcie Mu świętych Jego, którzy zawierają przymierze z Nim przy ofiarach.

Ewangelia: J 17, 1-13.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 148,1.

Chwalcie Pana z niebios, * chwalcie Go na wysokości.

I drugi: Ps 32, 1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu, * prawym przystoi chwała, alleluja 3x.                           

12 Świętych męczenników PROBUSA, TARACHA I ANDRONIKA i św. ojca naszego KOSMY biskupa Majumy i hymnografa

TROPARION, ton 5.

Święci męczennicy * wielkimi swoimi czynami wprowadzili w nadzwyczajny zachwyt Moce Niebieskie, * bo w śmiertelnym ciele mocą krzyża niewidzialnie zwyciężyli dobrym bojowaniem bezcielesnego wroga * i modlą się do Pana o miłosierdzie dla dusz naszych.

                TROPARION o biskupie wyznawcy (16).

13 Świętych męczenników KARPA, PAPILASA i AGATONIKI

                TROPARION o męczennikach (8A).

14 Świętych męczenników NAZAREGO, GERWAZEGO, PROTAZEGO i CELSJUSZA

                TROPARION o męczennikach (8A).

15 Św. ojca naszego EUTYMIUSZA Młodszego i św. męczennika LUCJANA, kapłana Antiochii

TROPARION o prepodobnym (7B).

                TROPARION o męczenniku (8).

16 Św. męczennika LONGINA, setnika, który stał pod Krzyżem

            TROPARION o męczenniku (8).

17 Św. proroka OZJASZA i św. męczennika ANDRZEJA, biskupa Krety

TROPARION, ton 4.

Wzmocniony trudami pobożności na górze, * duchowe oddziały wrogów pełnym uzbrojeniem krzyża wygubiłeś, o Błogosławiony, * i znowu do boju przygotowany dzielnie zabijasz Kopronima mieczem wiary. * Za oba dokonania otrzymałeś koronę od Pana, * godny nieustannej pamięci Andrzeju, prepodobny męczenniku.

18 + Św. apostoła i ewangelisty ŁUKASZA

TROPARION, ton 5.

Narratora Dziejów Apostolskich * i sławnego autora Ewangelii Chrystusa, * bardzo cennego dla Chrystusowego Kościoła, * wielce chwalebnego świętego apostoła Łukasza, * uczcijmy świętymi pieśniami, * jako prawdziwego lekarza uzdrawiającego ludzkie słabości, * choroby ciała i duchowe rany, * modlącego się nieustannie za dusze nasze.

KONDAKION, ton 2.

Prawdziwego głosiciela pobożności * i zwiastuna niewymownych tajemnic, * zorzę cerkiewną, boskiego Łukasza, * godnie wychwalajmy. * Jego bowiem i mądrego Pawła * na nauczyciela narodów wybrało Słowo, jedynie znające tajniki serca.

Służba o apostole wspólna (4) oprócz apostoła: Kol 4, 5-9.14.18.

19 Św. proroka JOELA i św. męczennika WARUSA

                TROPARION o męczenniku (8).

20 Σ Św. męczennika ARTEMIUSZA

                TROPARION o męczenniku (8).

21 Σ Św. ojca naszego HILARIONA

                TROPARION o prepodobnym (7C).

22 Św. równego apostołom ABERCJUSZA, biskupa Hierapolis, cudotwórcy i świętych SIEDMIU MŁODZIEŃCÓW MĘCZENNIKÓW W EFEZIE

                TROPARION o biskupie (5) i TROPARION o męczennikach (8A).

23 ΣΣ Św. JAKUBA, brata Pańskiego i pierwszego biskupa Jerozolimy

TROPARION, ton 2.

Jako uczeń Pana otrzymałeś, o Sprawiedliwy, ewangelię; * jako męczennik masz nieugiętość. * Szlachetną śmiałość, jako brat Pański; * możliwość orędowania, jako biskup. * Proś Chrystusa Boga * o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 4.

Ojca Jednorodzone Słowo-Bóg, które zstąpiło do nas "w ostatnich dniach", * ciebie, boski Jakubie, powołało na pierwszego pasterza i nauczyciela Jerozolimy, * i na wiernego szafarza duchowych tajemnic; * dlatego wszyscy Cię, Apostole, czcimy.

Służba o apostole wspólna (4) oprócz apostoła: Ga 1, 11-19 i ewangelii: Mt 13,54-58.

24 Św. wielkiego męczennika ARETASA i jego towarzyszy

                TROPARION o męczennikach (9).

25 Świętych męczenników i pisarzy MARCJANA i MARTYRIUSZA

                TROPARION o męczennikach (8A).

26 + Św. i chwalebnego wielkiego męczennika DYMITRA Wydzielającego myro

TROPARION, ton 3.

Wielkiego sprzymierzeńca w niebezpieczeństwach * znalazł w tobie, zwycięski Bojowniku narodów pogańskich, świat cały. * Jak poskromiłeś pychę Lyajosa i dodałeś odwagi w boju Nestorowi, * tak módl się, święty Dymitrze, do Chrystusa Boga, * by nam darował obfite miłosierdzie.

TROPARION o trzęsieniu ziemi, ton 8.

Spoglądając na ziemię, sprawiasz, że się trzęsie, * uchroń nas od strasznej kary trzęsienia ziemi, Chryste Boże nasz, * i za przyczyną modlitw Bogurodzicy ześlij nam Swe bogate miłosierdzie, * Jedyny Przyjacielu człowieka.

KONDAKION o męczenniku, ton 2.

Krwi twojej strugami * Bóg odział w purpurę Kościół; * On dał ci moc niezwyciężoną * i zachowuje twoje miasto nieuszkodzone, bo ty jesteś jego umocnieniem.

Służba o męczenniku wspólna (8).

27 Św. męczennika NESTORA

                TROPARION o męczenniku (8).

28 Świętych męczenników TERENCJUSZA I NEONILLY i św. ojca naszego STEFANA, hymnografa

                TROPARION o męczennikach (8A) i św. Stefana TROPARION o biskupie wyznawcy (16).

29 Św. matki naszej ANASTAZJI Rzymianki, męczennicy i św. ojca naszego ABRAMIOSA, pustelnika

                TROPARION o męczennicy (14) i TROPARION o prepodobnym (7C).

30 Świętych męczenników ZENOBIUSZA i ZENOBII, siostry jego

                TROPARION o męczennikach (8A).

31 Świętych apostołów STACHYSA, APELLESA, AMPLIUSZA i ich towarzyszy z 70 uczniów Pana i św. męczennika EPIMACHA

                TROPARION o apostołach (4) i TROPARION o męczenniku (8).

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

wstecz powrót do strony głównej