wstecz Teksty wspólne o świętych powrót do strony głównej

 

3. O prorokach

TROPARION, ton 2.

Obchodząc wspomnienie Twojego proroka N., * prosimy Cię, Panie, * za jego przyczyną zbaw dusze nasze.

KONDAKION, ton 4.

Czyste twoje serce napełnione światłem Ducha * było naczyniem zawierającym w sobie pełne jasności proroctwo: * daleką przyszłość widzisz jako teraźniejszość. * Dlatego czcimy cię, święty i sławny proroku N.

PROKIMEN, ton 4.

Ps 109, 4 i 1.                                                                                                                                  

Ty jesteś kapłanem na wieki * według porządku Melchizedeka.

Stych: Rzekł Pan Panu memu: "Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem nóg Twoich".

            Apostoł: 1Kor 14, 20-25 lub Hbr 6, 13-20 lub Jk 5, 10-20.

ALLELUJA

Ps 98, 6 i 33, 18.                                                                                                                            

Mojżesz i Aaron między kapłanami Jego, a Samuel między tymi, którzy wzywają mienia Jego.

Stych: Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich ze wszystkich ucisków

            Ewangelia: Mt 23, 29-39 lub Łk 11, 47-54.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111, 18.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x.

wstecz powrót do strony głównej