wstecz Cykl roczny świąt stałych powrót do strony głównej

 

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

Maj

1 Św. proroka JEREMIASZA

                TROPARION o proroku (3).

2 Σ Przeniesienie relikwii świętego ojca naszego ATANAZEGO WIELKIEGO, patriarchy Aleksandrii

TROPARION, ton 3.

Filarem byłeś Ortodoksji, święty biskupie Atanazy, * umacniając Kościół swymi Bożymi naukami; * ty bowiem przepowiadając Syna współistotnego Ojcu, upokorzyłeś Ariusza. Błogosławiony Ojcze, * proś Chrystusa dla nas o bogate miłosierdzie.

KONDAKION, ton 2.

Prawej wiary zaszczepiając nauki, * złej wiary wyciąłeś ciernie, * deszczem Ducha pomnażając nasiona wiary. * Dlatego cię śpiewem wychwalamy, święty Atanazy.

3 Świętych męczenników TYMOTEUSZA, lektora i MAURY, jego żony

            + Odejście ojca naszego TEODOZEGO, igumena klasztoru peczerskiego i założyciela życia wspólnotowego na Rusi.

                TROPARION o męczennikach (8A).

TROPARION o Teodozym, ton 8.

Wzniosłeś się ku doskonałości, * od młodości pragnąłeś życia klasztornego, * pragnienie mężnie urzeczywistniłeś, zamieszkałeś w grocie * i ozdobiłeś życie swe postami i blaskiem, * na modlitwie jak anioł trwałeś, * w Ruskiej ziemi jak jaśniejąca lampa zabłysnąłeś. * Ojcze Teodozy, proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION o Teodozym, ton 3.

Gwiazdę Ruską dziś uczcijmy, błogosławionego Teodozego, * ze Wschodu jaśniejącą, * która przyszła na Zachód. * Cały bowiem ten kraj ubogaciła cudami i pięknem, * a nas pomocą i dobrem reguły zakonnej.

Służba o prepodobnym (7).

4 Św. męczennicy PELAGII

            TROPARION o męczennicy (14).

5 Świętej i sławnej męczennicy IRENY

                TROPARION o męczennicy (14).

6 Świętego i sprawiedliwego HIOBA

TROPARION, ton 1.

Widząc bogactwo cnót Hioba, * wróg sprawiedliwości chciał je podstępnie ukraść * i zburzywszy wieżę ciała, * nie mógł zagrabić skarbów ducha, bo natrafił na duszę Niewinnego uzbrojoną; * mnie zaś obnażył * i zniewolił. * Wyjdź mi, Zbawicielu, na spotkanie przed śmiercią, * wyzwól z ręki Złego i zbaw mnie.

7 Σ Wspomnienie ukazania się na niebie znaku czcigodnego KRZYŻA w Jerozolimie o g. 3oo dnia za cesarza Konstansa, syna Konstantyna Wielkiego

TROPARION, ton 8.

Znak Krzyża Twojego teraz zajaśniał mocniej od słońca; * rozpostarłeś go od Góry Oliwnej aż do Kalwarii, * ukazując w nim Swoją siłę, i umacniając wiernych naszych królów. * Zachowaj ich zawsze, Chryste Boże, przez modlitwy Bogurodzicy w pokoju i zbaw nas.

8 ± Św. apostoła i ewangelisty JANA TEOLOGA i św. ARSENIUSZA WIELKIEGO

TROPARION, ton 2.

Apostole umiłowany przez Chrystusa Boga * pospiesz wybawić ludzi bezbronnych. * Przyjmie bowiem twoje wstawiennictwo, * który przyjął cię spoczywającego na Swej piersi. * Proś Go, Teologu, o rozegnanie utrzymującej się mgły pogaństwa, o pokój dla nas i wielkie miłosierdzie.

KONDAKION, ton 2

Wielkość twoją, Apostole-dziewico, któż wysławi? * Ty bowiem obfitujesz w cuda * i rozlewasz uzdrowienia * oraz modlisz za dusze nasze jako teolog i przyjaciel Chrystusa.

PROKIMEN, ALLELUJA, ŚPIEW NA KOMUNIĘ wspólne o apostołach (4).

Apostoł: 1J 1,1-7.        Ewangelia: J 19, 25-27; 21,24-25.

9 + Przeniesienie relikwii Św. ojca naszego MIKOŁAJA CUDOTWÓRCY z Myry w Lycji do Bari

TROPARION, ton 4.

Nadszedł dzień uroczystego święta: * miasto Bari cieszy się, a z nim cały świat pieśniami i duchownymi śpiewami wylewa swą radość. * Bo dziś uroczystość z okazji przeniesienia czcigodnych i doskonale uzdrawiających relikwii biskupa i cudotwórcy Mikołaja, * który jako słońce nie zachodzące zajaśniał jaskrawymi promieniami, * rozganiając ciemności pokus i nieszczęść od tych, którzy z wiarą śpiewają: * Wybawiaj nas jako nasz orędownik, wielki Mikołaju.

KONDAKION, ton3.

Jak zorza, która ukazuje się od Wschodu do Zachodu, * tak i relikwie twoje, biskupie Mikołaju. * Morze zostało uświęcone twoim przejściem, * a miasto Bari otrzymuje od ciebie łaskę, * bo dla nas stałeś się nadzwyczajnym cudotwórcą, przedziwnym i miłosiernym.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 149, 5 i 1.

Rozweselą się święci w chwale, * rozradują się na swoich łożach.

Stych: Śpiewajcie Panu pieśń nową, chwała Jego w zgromadzeniu świętych.

Apostoł: Hbr 13, 7-16.

Służba o biskupach wspólna (6).

            Św. proroka IZAJASZA i św. męczennika KRZYSZTOFA

TROPARION o proroku (3)

TROPARION o męczenniku, ton 4:

Odziany szatami ozdobionymi krwią, wspaniały Krzysztofie, * stoisz przed Panem, Królem niebios. * Dlatego z Bezcielesnymi i Męczennikami śpiewasz hymn trójświęty i budzący grozę. * Swoimi więc modlitwami ocal swych czcicieli.

10 + Św. Apostoła SZYMONA ZELOTY

Służba o apostole wspólna (4).

11 ± Świętych równych apostołom CYRYLA i METODEGO, apostołów Słowian i św. męczennika MOKIOSA, kapłana

TROPARION, ton 4.

Równi Apostołom w ich godności i nauczyciele krajów Słowiańskich, * mądrzy Bogiem Cyrylu i Metody, * proście Pana wszechświata o umocnienie narodów Słowiańskich w ortodoksji i zgodzie, * o pokój dla świata i zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 3.

Świętą parę oświecicieli naszych uczcijmy, * przekładem bowiem Ksiąg Świętych sprawili, że wytrysło nam źródło poznania Boga, * z którego do dziś bogato czerpiemy, * uwielbiamy więc was, Cyrylu i Metody, * którzy stoicie przed tronem Najwyższego i serdecznie się modlicie za dusze nasze.

TROPARION o męczenniku (8).

Służba o biskupach wspólna (6).

12 Św. ojca naszego EPIFANIOSA, biskupa Cypru i św. GERMANA, patriarchy Konstantynopola

                TROPARION o biskupach (6).

13 Św. męczennicy GLIKERII

TROPARION o męczennicy (14).

14 Św. męczennika IZYDORA z Chios, żołnierza

TROPARION o męczenniku (8).

15 Św. ojca naszego PACHOMIUSZA WIELKIEGO

                TROPARION o prepodobnym (7C).

16 Św. ojca naszego TEODORA UŚWIĘCONEGO, ucznia św. Pachomiusza

                TROPARION o prepodobnym (7A).

17 Świętych apostołów ANDRONIKA i jego towarzyszy, z 70 uczniów Pana

                TROPARION o apostołach (4A).

18 Św. męczennika TEODOTA z Ancyry i świętych męczenników PIOTRA i DIONIZEGO i ich towarzyszy

19 Św. męczennika PATRYCJUSZA, biskupa Prusy i jego towarzyszy

20 Św. męczennika FALLELAJOSA, lekarza

21 + Świętych sławnych wielkich przez Boga koronowanych równych apostołom cesarzy KONSTANTYNA i HELENY

TROPARION, ton 8.

Zobaczywszy na niebie znak Twojego Krzyża * i otrzymawszy, jak Paweł, powołanie nie od ludzi, * Twój Apostoł między cesarzami, Panie, w Twoje ręce oddał cesarskie miasto. * Zachowaj nas zawsze w pokoju przez modlitwy Bogurodzicy, * jedyny miłośniku człowieka.

KONDAKION, ton 3.

Konstantyn z matką Heleną dziś Krzyż ukazują, * drogocenne drzewo: * niewierzącym na hańbę, wierzącym zaś jak oręż przed nieprzyjaciółmi; * dla nas bowiem ukazał się znak wielki i w bitwie groźny.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 18, 5 i 2.

Na wszystką ziemię wyszedł głos ich * i na krańce okręgu ziemi ich słowa.

Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.

Apostoł: Ga 1, 11-19

            W okresie Pięćdziesiątnicy: Dz 26, 1-5; 12-20.

ALLELUJA

Ps 88, 20 i Ps 20, 2.

Wywyższyłem wybranego z ludu mojego.

Stych: Panie, z mocy Twojej weseli się król i zbawieniem Twoim raduje się wielce.

Ewangelia: J 10, 1-9.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 18, 5.

Na wszystką ziemię wyszedł głos ich * i na krańce okręgu ziemi ich słowa, alleluja 3x.

22 Św. męczennika BAZYLYSKOSA

23 Św. ojca naszego MICHAŁA WYZNAWCY, biskupa Synades

24 Św. ojca naszego SYMEONA z Dziwnej Góry

                TROPARION o prepodobnym (7A).

25 + Trzecie odnalezienie czcigodnej Głowy świętego sławnego proroka i poprzednika JANA CHRZCICIELA

            Służba z 24 lutego, oprócz następujących.

TROPARION, ton 4.

Jako boski skarb ukryty w ziemi, * Chrystus dał nam odnaleźć głowę twoją, Proroku i Poprzedniku. * Zebrani wszyscy z powodu tego odnalezienia, * wychwalamy natchnionymi pieśniami Zbawiciela, * który przez twe modlitwy zachowuje nas od zePsucia.

KONDAKION, ton 6.

Lśniąca światłem i boska na świecie kolumna, * duchowego Słońca świecznik - Poprzednik, * pokazał świetlaną i boską swoją Głowę całemu światu. * On uświęca tych, którzy z wiarą mu się kłaniają, wołając: * mądry Chrzcicielu Chrystusa, zachowaj nas.

ALLELUJA

Ps 96, 11 i 84, 12.

Światłość wzeszła sprawiedliwemu, a wesele ludziom prawego serca.

Stych: Prawda wyrosła z ziemi, a sprawiedliwość z nieba spojrzała.

26 Św. apostoła KARPA, z 70-ciu uczniów Pana

                TROPARION o apostole (4).

27 Św. męczennika TERAPONTA, biskupa Sardes

28 Św. ojca naszego NIKITY, biskupa Chalcedonu

                TROPARION o biskupie (5).

29 Św. męczennicy TEODOZJI DZIEWICY

                TROPARION o męczennicy (14).

30 Św. ojca naszego IZAAKA, igumena klasztoru w Dalmacji

31 Św. apostoła HERMESA i św. męczennika HERMEIOSA, żołnierza

                TROPARION o męczenniku (8).

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

wstecz powrót do strony głównej