wstecz Cykl roczny świąt stałych powrót do strony głównej

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

Czerwiec

 1 Św. męczennika JUSTYNA, filozofa i jego towarzyszy

                TROPARION o męczennikach (8A).

 2 Św. ojca naszego NICEFORA, wyznawcy, patriarchy Konstantynopola

                TROPARION o biskupie (5).

3 Św. męczennika LUCYLIANA i jego towarzyszy

4 Św. ojca naszego MITROFANA, patriarchy Konstantynopola

                TROPARION o biskupie (5).

5 Św. męczennika DOROTEUSZA, biskupa Tyru

                TROPARION o biskupie męczenniku (10).

6 Św. ojca naszego WISSARIONA Cudotwórcy i św. HILARIONA Młodszego, igumena klasztoru w Dalmacji

                TROPARION o biskupach (6).

7 Św. męczennika TEODOTA, biskupa Ancyry

                TROPARION o biskupie męczenniku (10).

8 Σ Przeniesienie relikwii świętego wielkiego męczennika TEODORA DOWÓDCY

            Służba:  patrz 8 luty.

9 Σ Św. ojca naszego CYRYLA, patriarchy Aleksandrii

                TROPARION o biskupie wyznawcy (16).

Apostoł: Hbr 13, 7-16.

10 Św. męczennika TYMOTEUSZA, biskupa Brusy

11 + Świętych apostołów BARTŁOMIEJA i BARNABY

                TROPARION o apostołach (4A) 

KONDAKION o św. Barnabie, ton 3.

Byłeś prawdziwym sługą Pana, * pierwszym z siedemdziesięciu, * i z Pawłem zabłysnąłeś przepowiadaniem, * obwieszczając wszystkim Chrystusa Zbawiciela. * Dlatego w pieśniach czcimy twe wspomnienie.

KONDAKION o św. Bartłomieju, ton 4

Zabłysnąłeś światu jak wielkie słońce * jasnością nauki i nadzwyczajnymi cudami, * przyprowadzając do światła tych, którzy cię czczą, Bartłomieju, apostole Pana.

            Apostoł: Dz 11,19-30; Ewangelia: Łk 10, 16-21.

12 Św. ojca naszego ONUFREGO i św. ojca naszego PIOTRA z Atosu

                TROPARION o biskupach (6).

            Służba wspólna o prepodobnym (7).

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 32, 1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu, * prawym przystoi chwała, alleluja 3x.

13 Św. męczennicy AKWILINY i św. ojca naszego TRIFILIOSA, biskupa Leukozji na Cyprze

                TROPARION o męczennicy (14).

                TROPARION o biskupie (5).

14 Św. proroka ELIZEUSZA i św. ojca naszego METODEGO, wyznawcy, patriarchy Konstantynopola

TROPARION o proroku, ton 4.

Anioł w ciele, fundament proroków, * drugi poprzednik przyjścia Chrystusa, chwalebny Eliasz, * posyłający z nieba Elizeuszowi łaskę, * oddala choroby i trąd oczyszcza. * Dlatego i dla swoich czcicieli posyła uzdrowienia.

                TROPARION o biskupie (5).

15 Św. proroka AMOSA

16 Św. i cudotwórcy TYCHONA, biskupa Amathuntu na Cyprze

                TROPARION o prepodobnym (7A).

17 Św. męczenników MANUELA, SABELA i IZMAELA

            TROPARION o męczennikach (8A).

18 Św. męczennika LEONCJUSZA

                TROPARION o męczenniku (8).

19 + Św. apostoła JUDY TADEUSZA, brata Pańskiego według ciała

TROPARION, ton 1.

Wiedząc, że jesteś krewnym Chrystusa i dzielnym męczennikiem, * pobożnie cię wychwalamy, o Judo Tadeuszu, * który wytępiłeś błędy i dochowałeś wiary. * Świętując dziś twoje święte wspomnienie, * otrzymujemy przez twe modlitwy odpuszczenie grzechów.

20 Św. męczennika METODEGO, biskupa Patary

TROPARION, ton 1.

Krew twoja, mędrcu, woła z ziemi do Boga jak Ablowa, * mądry Bogiem biskupie Metody, otwarcie głoszący Wcielenie Boga. * Okryłeś wstydem fałsz Orygenesa i poszedłeś do niebieskich pałaców. * Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

21 Św. męczennika JULIANA z Tarsu

                TROPARION o męczenniku (8).

22 Św. męczennika EUZEBIUSZA, biskupa Samosaty

23 Św. męczennicy AGRYPINY

                TROPARION o męczennicy (14).

24 ♀ NARODZENIE CZCIGODNEGO SŁAWNEGO PROROKA I POPRZEDNIKA I CHRZCICIELA PAŃSKIEGO JANA

TROPARION, ton 4.

Proroku i Poprzedniku przyjścia Chrystusa, * czcząc ciebie z miłością, nie umiemy godnie cię pochwalić: * przez twoje bowiem chwalebne i sławne narodzenie niepłodność twej matki ustała * i rozwiązała się niemota ojca, * a światu zostało obwieszczone Wcielenie Syna Bożego.

KONDAKION, ton 3.

Dawniej niepłodna teraz rodzi Poprzednika Chrystusa, * a on jest wypełnieniem wszystkich proroctw; * kto włożył w Jordanie rękę na Tego, * Kogo przepowiadali prorocy, * okazał się prorokiem i zwiastunem Słowa Bożego, a zarazem Jego Poprzednikiem.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 63, 11 i 2.

Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu * i będzie w Nim miał nadzieję.

Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.

Apostoł: Rz 13, 11c-14, 4.

ALLELUJA

Łk 1, 68 i 76

Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził i uczynił odkupienie ludu Swego.

Stych: A ty, dzieciątko, nazwane będziesz prorokiem Najwyższego.

Ewangelia: Łk 1, 1-25, 57-68, 76 i 80.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111, 7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x.

25 Św. męczennicy FEBRONII

                TROPARION o męczennicy (14).

26 Św. ojca naszego DAWIDA z Tessalonik

                TROPARION o prepodobnym (7B).

27 Św. ojca naszego SAMSONA GOŚCINNEGO

TROPARION, ton 8.

W cierpliwości zdobywałeś sobie nagrodę, prepodobny ojcze, * trwałeś bez przerwy na modlitwach * ukochałeś biednych i potrzeby ich zaspakajałeś. * Módl się więc, boski i błogosławiony Samsonie, o zbawienie dusz naszych.

28 Przeniesienie relikwii świętych cudotwórców i bezinteresownych CYRUSA i JANA

TROPARION, ton 5.

Cuda świętych Twoich dałeś nam, Chryste Boże, * jako mur niepokonany. * Przez ich modlitwy rozprosz zamysły niewiernych, * utwierdź Swoją Cerkiew, * Ty, jedynie dobry i przyjaciel człowieka.

29 ♀ ŚWIĘTYCH CHWALEBNYCH I NAJWSPANIALSZYCH NACZELNYCH KORYFEUSZY APOSTOŁÓW PIOTRA i PAWŁA

TROPARION, ton 4.

Naczelni Koryfeusze apostołów * i nauczyciele całego świata, * proście Władcę wszechrzeczy o pokój dla świata * i bogate miłosierdzie dla dusz naszych.

KONDAKION, ton 2.

Niewzruszonych i głoszących Bożą naukę heroldów, * kwiat Uczniów, przyjąłeś do siebie, Panie, * darząc pokojem i pełnią wszelkiego Twojego dobra. * Trudy ich i śmierć przyjąłeś ponad całopalne ofiary, Ty, jedynie darzący chwałą Swych Świętych.

Apostoł: Kor2 11, 21b-12, 9.

30 + SOBÓR Świętych 12-tu chwalebnych i najwspanialszych APOSTOŁÓW

KONDAKION, ton 3.

Chrystus Opoka opokę wiary, * wyróżnionego z pośród uczniów, uroczyście dziś wychwala, i wraz z Pawłem grono Dwunastu. * Obchodząc z wiarą ich wspomnienie, * wysławiajmy Tego, który ich wysławił.

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

wstecz powrót do strony głównej