wstecz Cykl roczny świąt stałych powrót do strony głównej

 

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

Lipiec

1 ∑ Świętych i cudotwórców bezinteresownych KOSMY i DAMIANA zamęczonych w Rzymie

TROPARION, ton 8.

Święci bezinteresowni i cudotwórcy, * spójrzcie troskliwie na nasze choroby. * Darmoście wzięli, darmo dawajcie.

2 ∑∑ Złożenie czcigodnej SZATY Najśw. Pani naszej Bogurodzicy w kaplicy pałacu Blachernes w Konstantynopolu

TROPARION, ton 8.

Bogurodzico zawsze Dziewico, opiekunko ludzi, * dałaś swemu Miastu w charakterze wału obronnego Szatę i Pas twego przeczystego ciała, * które dzięki Twemu dziewiczemu rodzeniu pozostały nieskażone. * Przez Ciebie bowiem natura się odnawia i wieki. * Dlatego prosimy cię, daj pokój światu * i bogate miłosierdzie duszom naszym.

KONDAKION, ton 4.

Czysta i pełna łaski Bożej, * dałaś wszystkim wiernym, jako osłonę niezniszczalną, świętą swoją Szatę, * którą okrywałaś swe święte ciało, Boska Opiekunko człowieka. * Czcząc z miłością jej złożenie wołamy do Ciebie z wiarą: * "Witaj, Dziewico, dumo chrześcijan!'.

Apostoł: Hbr 9, 1-7.

3 Św. męczennika HIACYNTA - JACKA

                TROPARION o męczenniku (8).

4 Św. ojca naszego ANDRZEJA, biskupa Krety, jerozolimskiego i prepodobnej MARTY, matki św. Symeona z Dziwnej Góry

                TROPARION o biskupie (5).

                TROPARION o niewieście (15).

5 + Św. ojca naszego ATANAZEGO z Atosu

TROPARION, ton 3

Zastępy aniołów są zdumione twoim życiem w ciele: * jak ty, Ojcze Atanazy, godny wszelkiej pochwały, z ciałem przystąpiłeś do niewidzialnej walki * i zadałeś rany pułkom szatanów. * Dlatego Chrystus cię nagrodził * wielu darami: * módl się więc, Ojcze, o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 8.

Jako osobliwego widza bytów niematerialnych *i energicznego mistrza z prawdziwego zdarzenia * wzywa cię owczarnia twoja, Głosicielu słów Bożych: * nie ustawaj w modlitwach * o uwolnienie od pokus i napaści tych, co wołają do ciebie: "Witaj, ojcze Atanazy".

Służba o prepodobnym wspólna (7).

6 Św. ojca naszego SIZOJA Wielkiego

                TROPARION o prepodobnym (7A).

7 Świętych ojców naszych TOMASZA z góry Maleos i AKACJUSZA wspomnianego w Drabinie

TROPARION o prepodobnych (13).

8 ∑ Św. wielkiego męczennika PROKOPA

                TROPARION o męczenniku (8).

9 Św. męczennika PANKRACEGO, biskupa Tauromenii

                TROPARION o biskupie męczenniku (10).

10 Świętych 45 MĘCZENNIKÓW z Nikopolis w Armenii

            + Świętego ojca naszego ANTONIEGO PECZERSKIEGO, Kijowskiego

            TROPARION o męczennikach (8A).

TROPARION, ton 4.

Zostawiając zgiełk ziemski * i wyrzekając się świata zgodnie z ewangelią, poszedłeś za Chrystusem; * prowadząc anielskie życie, przybyłeś do cichej przystani świętej góry Atosu. * Stamtąd z błogosławieństwem ojców przyszedłeś na wzgórza Kijowa * i tam w umiłowaniu trudów, przynosząc światło swojej ojczyźnie, zakończyłeś życie. * Całym zastępom zakonników pokazałeś drogę do królestwa niebieskiego, wiodąc ich do Chrystusa. * Proś Go o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 8.

Oddając się Bogu od młodości ponad wszystko umiłowanemu, * poszedłeś za Nim, Prepodobny, w miłości całą duszą. * Marne sprawy światowe za nic poczytałeś, * zrobiłeś sobie pieczarę w ziemi, * gdzie mężnie walczyłeś przeciw knowaniom niewidzialnego wroga, * zajaśniawszy po krańce ziemi jak błyszczące słońce, * dlatego przeszedłeś do niebieskich pałaców. * Stojąc teraz z aniołami przed tronem Pana, wspomnij nas, czczących twoją pamięć, * byśmy do ciebie wołali: Witaj, Antoni, nasz ojcze

Służba o prepodobnym wspólna (7).

11 ∑ Świętej i pełnej chwały męczennicy EUFEMII

            + św. księżnej OLGI

TROPARION o św. Eufemii, ton 4

Ukochałaś swego Oblubieńca Chrystusa, * z palącą się uroczyście swą lampą, jaśniejąca cnotami, * weszłaś z Nim na gody, pełna chwały Eufemio, * otrzymując od Niego wieniec męczeństwa. * Dlatego nas, którzy czcimy twe wspomnienie, wyzwól od nieszczęść.

KONDAKION, ton 6.

Trudy w bojowaniu, trudy w wierze, * zniosłaś z miłości do swego Oblubieńca Chrystusa; * i teraz, proś za przyczyną Bogurodzicy, * by jak herezje, tak i knowania wrogów były poddane pod nogi prawowitych władców, * Eufemio pełna chwały, * któraś od sześciuset trzydziestu mających w sercu Boga Ojców * przyjęła i zachowała postanowienie.

TROPARION o św. Oldze, ton 1.

Podniósłszy swój umysł na skrzydłach poznania Boga, * przesławna Olgo, * wzleciałaś ponad świat widzialny, * osiągając Boga i Twórcę wszechświata. * Znalazłszy Go, otrzymałaś we chrzcie nowe życie * i na wieki przebywasz nietknięta, * ciesząc się owocami * życiodajnego drzewa.

KONDAKION, ton 4.

Wychwalajmy dziś pieśniami dobroczyńcę wszystkich Boga, * który na Rusi obdarzył chwałą mądrą Bogiem Olgę, * by przez jej modlitwy udzielić nam odpuszczenia grzechów.

12 Świętych męczenników PROKLOSA i HILAREGO i św. ojca naszego MICHAŁA

                TROPARION o męczennikach (8A).

                TROPARION o prepodobnym (7B)

13 ∑ Św. Archanioła GABRIELA i św. ojca naszego STEFANA Sabbaity

TROPARION, ton 4.

Wojsk niebieskich wielki wodzu, * prosimy cię nieustannie, my niegodni, * abyś nas osłonił cieniem skrzydeł niematerialnej swojej chwały * zachowując nas usilnie modlących się i wołających: * od nieszczęść wybaw nas, wodzu niebieskich mocy.

14 ∑ Św. apostoła AKWILI z 70 uczniów Pana

                TROPARION o apostole (4).

15 Świętych męczenników KERYKOSA i JULITTY, jego matki

± Św. równego apostołom wielkiego księcia WŁODZIMIERZA

                TROPARION o męczennikach (8A).

TROPARION o św. WŁODZIMIERZU, ton 4.

Jak ewangeliczny kupiec * szukałeś, słynny ze swego panowania Włodzimierzu, drogocennej perły. * Panując na wysokim tronie matki grodów, chronionego przez Boga Kijowa, * badając i posyłając do Konstantynopola posłów dla poznania prawdziwej wiary, * znalazłeś drogocenną perłę - Chrystusa, * Który wybrał ciebie, jak drugiego Pawła, * podobnie jak on zrzuciłeś we chrzcie świętym ślepotę duszy i ciała. * Dlatego świętujemy Twoją pamięć my, twój naród. * Proś o pomyślność dla naszej ojczyzny i narodu.

KONDAKION, ton 8.

Podobny się stałeś w mądrości wielkiemu Apostołowi Pawłowi, * wielce chwalebny Włodzimierzu, * odrzuciłeś jak zabawę dziecięcą, troski o kult pogański, * i przystroiłeś się boską purpurą chrztu jako mąż doskonały. * A teraz, stojąc radośnie przed Chrystusem Zbawicielem, * módl się o pomyślność dla swej ojczyzny i narodu.

PROKIMEN, ton 3.

Ps 46, 7 i 2.

Śpiewajcie Bogu naszemu, śpiewajcie, * śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie.

Stych: Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela.

Apostoł: Ga 1, 11-19.

ALLELUJA

Ps 88, 20 i 22.

Wywyższyłem wybranego z ludu mojego.

Stych: Bo ręka moja pomagać mu będzie i wzmocni go moje ramię.

Ewangelia: J 10, 1-9.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111, 18.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x.

16 Św. męczennika ATENOGENA i 10 jego uczniów

            Jeśli dziś przypada niedziela, a jeśli nie, to w najbliższą niedzielę, obchodzimy wspomnienie OJCÓW PIERWSZYCH SZEŚCIU SOBORÓW POWSZECHNYCH

TROPARION o OJCACH, ton 8.

Nieskończenie chwalebny jesteś, Chryste Boże nasz, * ponieważ ustanowiłeś na ziemi naszych Ojców, jak gwiazdy na niebie * i przez nich doprowadziłeś nas do prawdziwej wiary. * Bogaty w miłosierdzie, chwała Tobie.

PROKIMEN, ton 8.

Dn 3, 26 i 27.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, * i chwalebne i sławne imię twoje na wieki.

Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.

Apostoł: Hbr 13, 7-16.

ALLELUJA

Ps 49, 1 i 5.

Bóg, nad bogami Pan, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu.

Stych: Zgromadźcie Mu świętych Jego, którzy zawierają przymierze z Nim przy ofiarach.

Ewangelia: Jan 17, 1-13.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 148,1.

Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokości.

I drugi: Ps 32, 1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu, prawym przystoi chwała, alleluja 3x.

17 ∑ Świętej i wielkiej męczennicy MARYNY

                TROPARION o męczennicy (14).

18 Św. męczennika EMILIANA

                TROPARION o męczenniku (8)

19 Św. matki naszej MAKRYNY, matki św. Bazylego Wielkiego. – I prepodobnego ojca naszego DIOSA

Św. Makryny TROPARION o niewieście (15) i św. Diosa TROPARION o prepodobnym (7A).

20 ∑∑ Św. proroka ELIASZA

TROPARION o proroku, ton 4.

Anioł w ciele, fundament proroków, * drugi poprzednik przyjścia Chrystusa, chwalebny Eliasz, * posyłający z nieba Elizeuszowi łaskę, * oddala choroby i trąd oczyszcza. * Dlatego i dla swoich czcicieli posyła uzdrowienia.

KONDAKION, ton 2.

Proroku i widzący wielkie dzieła Boga naszego, * chwalebny Eliaszu, * który swym słowem wstrzymałeś obłoki deszcz wylewające, * proś za nami Jedynego Przyjaciela człowieka.

Apostoł: Jk 5, 10-20.

Służba o proroku wspólna (3)

21 Świętych ojców naszych SYMEONA Szalonego dla Chrystusa i JANA, jego towarzysza i św. proroka EZECHIELA

                TROPARION o prepodobnych (13) i TROPARION o proroku (3).

22 ∑ Św. niosącej myro i równej apostołom MARII MAGDALENY

            Przeniesienie relikwii św. męczennika FOKASA, biskupa Synopy

TROPARION, ton 1.

Za Chrystusem narodzonym dla nas z Dziewicy poszłaś, czcigodna Mario Magdaleno, * zachowując Jego nakazy i przykazania. * Dlatego dziś, obchodząc uroczyście twoje wspomnienie, * przez twoje modlitwy otrzymujemy odpuszczenie grzechów.

                TROPARION o biskupie męczenniku (10).

23 Świętych męczenników TROFIMA, TEOFILA i ich towarzyszy

                TROPARION o męczennikach (8A)

24 ∑ Św. męczennicy KRYSTYNY

            +Świętych męczenników BORYSA i GLEBA, na chrzcie ROMANA i DAWIDA

TROPARION o męczennikach, ton 2.

Sprawiedliwi bojownicy i prawdziwi słuchacze Chrystusowej Ewangelii, * niewinny Romanie i łagodny Dawidzie! * Bez oporu stanęliście przed bratem - wrogiem, zabijającym wasze ciało, * a nie mogącym zaszkodzić duszy. * Niech więc płacze zły miłośnik władzy, * a wy cieszcie się z aniołami, * stojąc przed Trójcą Przenajświętszą, * módlcie się za ojczyznę waszych rodaków i ich zbawienie.

KONDAKION, ton 3.

Zajaśniało dziś przesławne wasze wspomnienie, * szlachetni bojownicy Chrystusa, Romanie i Dawidzie, które nawołuje nas do uwielbienia Chrystusa, naszego Boga. *  Dlatego garniemy się do was, Święci, aby przez wasze modlitwy * otrzymać dar uzdrowienia, bo wy jesteście Bożymi lekarzami.

                TROPARION o męczennicy (14).

25 ∑∑ Zaśnięcie św. ANNY, matki Najśw. Bogurodzicy

TROPARION, ton 4.

Rodzicielkę Życia, czystą Bogurodzicę, * nosiłaś w swym łonie, mądra Bogiem Anno. * Dlatego dzisiaj z radością przeszłaś do świata niebieskiego, * gdzie w szczęściu żyją tam przebywający. * Dla tych, którzy czczą cię z miłością, * wypraszasz, o Błogosławiona, przebaczenie grzechów.

KONDAKION, ton 2.

Świętujemy dziś wspomnienie przodków Chrystusa, * prosząc z wiarą o ich pomoc, * by uwolnieni byli od nieszczęść, którzy wołają: * "Boże, bądź z nami Ty, który w swej dobroci obdarzyłeś ich chwałą".

26 Św. męczennika HERMOLAOSA, kapłana i jego towarzyszy

                TROPARION o męczennikach (8A).

27 ∑ Św. wielkiego męczennika PANTALEJMONA, lekarza

TROPARION, ton 3.

Święty bojowniku i uzdrowicielu Pantalejmonie, * proś miłosiernego Boga, * aby odpuszczenia grzechów udzielił duszom naszym.

28 Świętych apostołów i diakonów PROCHORA, NIKANORA, TYMONA i       PARMENASA

                TROPARION o apostołach (4A)

29 Św. męczennika KALLINIKA

                TROPARION o męczenniku (8).

30 Świętych apostołów SYLASA, SYLWANA i towarzyszy z 70-ciu

                TROPARION o apostołach (4A)

31 Św. i sprawiedliwego EUDOKIMA

              Wigilia Procesji czcigodnego i życiodajnego KRZYŻA

TROPARION, ton 4.

Ten, Który cię wezwał do przybytków niebieskich, * ciało twoje, święty Eudokimie, i po śmierci zachowuje nienaruszone, * ponieważ ty, o Błogosławiony, kierując się mądrością i nieskazitelnością, * nie splamiłeś swego ciała. * Dlatego bądź z ufnością u Chrystusa orędownikiem naszego zbawienia.

TROPARION, ton 1.

Zbaw, o Panie, Swoich ludzi * i błogosław Swoją własność; * zwycięstwo nad wrogami * daj Swemu Kościołowi * i Swój naród ochraniaj * Swoim Krzyżem.

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

wstecz powrót do strony głównej