KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2004

 

4 STYCZNIA

 

NIEDZIELA

 

NIEDZIELA XXX po PIĘĆDZIESIĄTNICY. NIEDZIELA PRZED TEOFANIĄ. PRZED-ŚWIĘTO TEOFANII. - Ton 5. - Sobór świętych 70 Apostołów, uczniów Pana Naszego i św. ojca naszego TEOKTYSTA, igumena Kukumon na Sycylii.

 

PROKIMEN, ton 6.

Ps 27,9 i 1.

Zbaw lud Twój, Panie,* i błogosław dziedzictwu Twemu.

Stych: Do Ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną.

Apostoł: 2 Tm 4,5-8.

ALLELUJA

Ps 66,1.

Niech się nad nami Bóg zmiłuje.

Stych: Niech rozświeci nad nami oblicze swe i zlituje się nad nami.

Ewangelia: Mk 1,1-8.

 

    Uroczystość (sobór) świętych 70-ciu apostołów ustanowiono przez Kościół Wschodni dlatego, by ukazać równy kult każdego z 70-ciu apostołów, a przez to zlikwidować różnicę zdań w okazywaniu im czci. Wybrał ich sam Pan Jezus, by głosili ewangelię całemu światu.

            Oprócz tej uroczystości wspólnej dla wszystkich apostołów Kościół Wschodni w ciągu roku obchodzi wspomnienie każdego apostoła oddzielnie: Jakuba, krewniaka Pańskiego (23 X), Marka Ewangelisty (25 IV), Łukasza Ewangelisty (18 X), Kleofasa, brata św. Józefa Oblubieńca, Symeona, jego syna (27 IV), Barnaby (11 VI), Jozjasza czyli Józefa zwanego Barsaba albo Justus (30 X), Tadeusza (21 VIII), Ananiasza (1 X), Stefana (Szczepana) Archidiakona (27 XII), Filipa z 7-miu diakonów (11 X), Prochora z 7-miu diakonów (28 VII), Nikanora z 7-miu diakonów (28 VII i 28 XII), Tymona z 7-miu diakonów (28 VII i 30 XII), Parmenasa z 7-miu diakonów (28 VII), Tymoteusza (28 I), Tytusa (25 VIII), Filemona (22 XI i 19 II), Onezyma (15 II), Epafrasa, Archippa (22 XI i 19 II), Sylasa, Sylwana, Krescensa albo Kryskusa (30 VII), Kryspusa i Epeneta (30 VII), Andronika (17 V i 30 VII), Stachysa, Ampliusza, Urbana, Narkyssosa, Apellesa (31 X), Arystobula (31 X i 16 III), Herodiona albo Rodiona (8 IV i 10 XI), Agaba, Rufusa, Asynkretesa, Flegontesa (8 IV), Hermasa (5 XI i 8 III), Patrobosa 5 XI), Hermejosa (8 IV i 31 V), Linusa, Gajusa, Filologa 5 XI), Lycjusza (30 IX), Jazona (28 IV), Sozypatra (28 IV i 1- XI), Olymposa lub Olympana (10 XI), Terencjusza (30 X i 10 XI), Erasta, Kwartusa (10 X), Ewoda (7 IX), Onezyfora (7 IX i 8 XII), Klemensa 25 XI), Sosthenesa (8 XII i 30 III), Apollosa (30 III i 10 IX i 8 XII), Tychika, Epafrodyta (8 XII), Karposa 26 V), Kodrata (Kwadratusa) 21 IX), Marka tzn. Jana, Zyny (27 IX), Arystarcha (15 IV i 27 IX), Trofima (15 IV), Mark, krewniaka Barnaby, Hartemona (30 X), Akwili (14 VII0, Fortunata, Achaika (4 I). Po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie ci głosili ewangelię w różnych krajach, a niektórzy towarzyszyli apostołom z grupy 12-tu, jak np. święci ewangeliści Marek i Łukasz, towarzysz w trudach św. Pawła – św. Tymoteusz, uczeń św. ewangelisty Jana Teologa – św. Prochor i inni. Liczni z nich byli uwięzieni za Chrystusa, wielu otrzymało koronę męczeńskiej śmierci.

            Do liczby 70-ciu apostołów przyłączono jeszcze dwóch – św. apostoła Kefasa, któremu Pan Jezus zjawił się po Zmartwychwstaniu (1Kor 15,5-6) i Symeona, nazywanego też Niger (Dz 13,1), bo oni też zaznaczyli się w głoszeniu ewangelii jak inni apostołowie.

            Kościół Wschodni w szczególny sposób czci i wysławia 70-ciu apostołów za to, że oni nauczyli czcić Trójcę Jednoistotną i Nierozdzielną.

            W IX wieku Józef Hymnograf ubogacił Kościół Wschodni kanonem na dzień uroczystości 70-ciu apostołów Chrystusa.

            Wiadomości o Dionizym Aeropagicie i o Symeonie Nigerze znajdują się pod 3 X i 27 IV.

 

    Prepodobny Theoktyst założył klasztor w Kukumie na Sycylii i został tam igumenem (przełożonym). Mieszkali w tym klasztorze mnisi greccy, którzy schronili się tu, uciekając przed prześladowaniami obrazoburców. Zmarł w 800 roku.

 

                TROPARION o apostołach (4A)