wstecz Cykl roczny świąt ruchomych powrót do strony głównej

  <<<wstecz  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Wspomnienie św. Jana Klimaka

(3 niedziela przed Paschą)

Teksty zmienne niedzieli bieżącego tonu i Świętego.

TROPARION, ton 1.

Mieszkańcem pustyni, * aniołem w ciele * i cudotwórcą byłeś, ojcze nasz Janie, * przez post, czuwania, modlitwy otrzymałaś dary z nieba * i mogłeś uzdrawiać chorych na duszy i ciele * z wiarą uciekających się do ciebie. * Chwała Dającemu ci moc, chwała Koronującemu cię, * chwała przez ciebie Uzdrawiającemu.

KONTAKION Triodionu, ton 4.

Dałeś nam, Panie, pokłonić się Krzyżowi Twojemu, * w duchu podchodzimy i z wiarą, i modlitewnie wołamy: * Daj nam wszystkim dojść do Zmartwychwstania.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 149, 5 i 6.

Rozweselą się święci w chwale, * rozradują się na łożach swoich.

Apostoł: Hbr 6,13-20. I Świętego: Ef 5,9-19.

ALLELUJA

Ps 91,14.

Stych: Zasadzeni w domu Pańskim, zakwitną w dziedzińcach domu Boga naszego.

 

 

Piąty tydzień Wielkiego Postu

PIĄTA SOBOTA WIELKIEGO POSTU

POCHWAŁA BOGURODZICY

Na jutrzni odprawianej w piątek wieczorem czyta się Akatyst ku czci Bogurodzicy

TROPARION, ton 8.

Skoro anioł poznał tajemnicze polecenie, * zjawił się natychmiast w domu Józefa * i mówi do Nieznającej męża: * "Ten, który zejściem na ziemię przychylił niebiosa, * zamieszkuje cały bez zmiany w Tobie. * Widząc go, jak w Twoim łonie przyjmuje postać sługi, * zdumiony wołam: Witaj Oblubienico dziewicza!"

KONTAKION, ton 8.

O, Waleczna Hetmanko, zwycięską wdzięczności pieśń, * z nieszczęść wyswobodzeni, słudzy Twoi, niesiemy Ci, Bogurodzico. * Ty, która posiadasz moc niezwyciężoną, * od wszelkich nieszczęść wybaw nas, * byśmy do Ciebie wołali: * Witaj, Oblubienico Dziewicza.

PROKIMEN, ton 3.

Łk 1, 46-47 i 48, pieśń Bogurodzicy.

Wielbi dusza moja Pana, * i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.

Apostoł: Hbr 9,24-28. I Bogurodzicy: Hbr 9,1-7.

ALLELUJA

Ps 131, 8 i 1.

Powstań, Panie, ku odpoczynkowi Twemu, Ty i Skrzynia święta Twoja.

Stych: Pomnij, Panie, na Dawida i wszystką cichość jego.

Ewangelia: Mk 8, 27-31. I Bogurodzicy: Łk 10,28-42; 11,27.28.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 115,13.

Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego będę wzywać, alleluja 3x.

 

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Wspomnienie prepodobnej Marii Egipcjanki

(2 niedziela przed Paschą)

Teksy zmienne bieżącego tonu i Prepodobnej.

TROPARION, ton 8.

W tobie, matko, doskonale zachowało się „stworzone na obraz Boży”. *Biorąc krzyż, poszłaś za Chrystusem: * czynami uczyłaś pogardzać ciałem, które przemija, * a troszczyć się o duszę, istotę nieśmiertelną. * Dlatego dusza twoja, prepodobna Mario, cieszy się z aniołami.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 67, 36.

Dziwny jest Bóg w świętych swoich, * Bóg izraelski.

Apostoł: Hbr 9,11-14. I prepodobnej: Ga 3, 23-29.

Ewangelia: Mk 10,32-45. I prepodobnej: Łk 7,36-50.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ, niedzieli i drugi świętej:

Ps 111,7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x.

 

                                                            

Szósty tydzień Wielkiego Postu

 

SZÓSTA SOBOTA WIELKIEGO POSTU

Wspomnienie św. i sprawiedliwego Łazarza.

 

TROPARION, ton 1.

O powszechnym zmartwychwstaniu przed swoją męką zapewniając, * z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże; * dlatego i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, * śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: * Hosanna na wysokościach, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

KONTAKION, ton 2.

Chrystus, radość wszystkich, prawda, światłość, życie świata i nasze zmartwychwstanie, * w Swej dobroci objawił się mieszkańcom ziemi * i stał się typem zmartwychwstania, * udzielając wszystkim bożego przebaczenia.

W miejsce Święty Boże śpiewa się: Którzyście się ochrzcili w imię Chrystusa, oblekliście się w Chrystusa. Alleluia.

PROKIMEN, ton 3.

Ps 26, 1.

Pan oświecenie moje i zbawienie moje, * kogóż się bać będę.

Stych: Pan obrońca żywota mego, kogóż się będę lękał.

Apostoł: Flp 4,4-9.

ALLELUJA

Ps 92, 1.

Pan jest królem, oblókł się w ozdobę, * oblókł się Pan w moc i przepasał się.

Stych: Albowiem umocnił krąg świata, który się nie poruszy.

Ewangelia: 12,1-18.

W  miejsce Prawdziwie godne śpiewamy:

Uczcijmy chwalebnie, narody, czystą Bogurodzicę, która w swe łono przyjęła płomień Bóstwa bez spalenia ogniem. Hymnami ją wychwalajmy.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 8,3.

Z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwałę, alleluja 3x.

 

NIEDZIELA PALMOWA

Wejście Pana Jezusa do Jerozolimy

 

Antyfona pierwsza

Ps 114, 1, 3 i 4.

- Rozmiłowałem się, gdyż wysłucha Pan * głosu modlitwy mojej.

Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas.

- Albowiem skłonił ucho swe ku mnie * i za dni moich będę go wzywał.

- Ogarnęły mnie boleści śmiertelne * i niebezpieczeństwa otchłani spotkały mnie

 

Antyfona druga

Ps 115, 1, 2 i 14.

- Wierzyłem, przetom mówił: * "A ja poniżony jestem bardzo".

Refren: Zbaw nas, Synu Boży, który wsiadłeś na osiołka, śpiewających Ci: alleluja.

- Cóż oddam Panu za wszystko, * co mi dobrze uczynił.

- Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego będę wzywać.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

 

Antyfona trzecia

Ps 117, 1, 2 i 4.

- Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego.

Troparion: O powszechnym zmartwychwstaniu * przed swoją męką zapewniając, * z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże; * dlatego i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, * śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: * Hosanna na wysokościach, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

- Niech mówi Izrael, że dobry, że na wieki miłosierdzie Jego.

- Niech mówi dom Aarona, że dobry, że na wieki miłosierdzie Jego.

ŚPIEW NA WEJŚCIE,

Ps 117, 26:

Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławiliśmy wam z domu Pańskiego. Bogiem jest Pan i zajaśniał nam.

TROPARION PIERWSZY, ton 1.

O powszechnym zmartwychwstaniu...

TROPARION DRUGI, ton 4.

Chwała Ojcu...Pogrzebanych z Tobą przez chrzest, Chryste Boże nasz,  raczyłeś przez zmartwychwstanie obdarzyć życiem nieśmiertelnym.  Śpiewając hymny wołamy: * "Hosanna na wysokościach, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie".

KONTAKION, ton 6.

I teraz i zawsze...Na tronie w niebie, * na osiołku na ziemi noszony, Chryste Boże, * przyjąłeś aniołów pienia * i dzieci hebrajskich hymny * śpiewających Ci: * Bądź błogosławiony, który przychodzisz wezwać Adama!

PROKIMEN, ton 3.

Ps 117, 26, 27 i 1.      

Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Bogiem jest Pan i zajaśniał nam.

Stych: Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego.

Apostoł: Flp 4,4-9.

ALLELUJA

Ps 97, 1 i 3.    

Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo uczynił dziwy.

Stych: Oglądały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego.

Ewangelia: Łk 24,36-53.

 

 

SIÓDMY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

ŚWIĘTY I WIELKI TYDZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ

W WIELKI PONIEDZIAŁEK, WTOREK i ŚRODĘ odprawia się Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów.

Poniedziałek: Mt 24,3-35.

Wtorek: Mt 24,36-26,2.

Środa: Mt 26,6-16.

 

 

WIELKI CZWARTEK

Wspomnienie Mistycznej Wieczerzy

Dziś odprawia się Liturgię św. Bazylego połączoną z nieszporami. W zasadzie, należałoby ją odprawiać nieco przed zachodem słońca. Tymczasem obecnie, jest odprawiana wcześniej, w godzinach rannych.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 2, 2 i 1.      

Książęta ziemi zeszli się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego.

Stych: Czemu się wzburzyły narody, a ludy wymyślały próżne rzeczy.

Apostoł: 1Kor 11,23-32.

ALLELUJA

Ps 40, 2, 6 i 11.          

Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebującego i na ubogiego, w dzień zły wybawi go Pan.

Stych: Nieprzyjaciele moi mówili źle o mnie: "Kiedy umrze i zginie imię jego".

Stych: Który jadł chleb mój, wielkie przeciw mnie uczynił podejście.

Ewangelia: Mt 26,1-20. J 13,3-17. Mt 26,21-39. Łk 22,43-45. Mt 26,40-27,2.

W miejsce My, którzy Cherubinów i Widzieliśmy światłość śpiewa się;

   Przyjmij mnie dzisiaj, Panie,

   za uczestnika Twojej mistycznej Wieczerzy.

   Nie będę opowiadał wrogom Twych tajemnic,

   ani też nie dam Tobie pocałunku jak Judasz,

   lecz jak łotr wyznaję Cię i wołam:

   wspomnij na mnie, Panie,

   gdy przyjdziesz, w Królestwie Swoim.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ, ton 6.

Przyjmij mnie dzisiaj... (jak wyżej).

 

WIELKI PIĄTEK

Wspomnienie Męki Pańskiej

 

            Dzień aliturgiczny. Na znak żałoby nie odprawia się dziś Liturgii świętej.

            Po Nieszporach ma miejsce ceremonia złożenia Chrystusa do grobu: wynosi się uroczyście w procesji Płaszczanicę (tkaninę, na której jest przedstawiona ta scena) i umieszcza się ją na sarkofagu pośrodku cerkwi, gdzie wierni ją adorują.

            Obrzędy tego dnia mają unikalny wyraz. Cerkiew jest zajęta troską, by nie stracić ni jednego szczegółu z męki swego Boskiego Oblubieńca. Ona za Nim śledzi z godziny na godzinę i, żeby tak powiedzieć, krok za krokiem towarzyszy Mu w Jego krwawej drodze do Wieczernika, świadka ustanowienia świętej Eucharystii i wzniosłych, najwspanialszych nauk, na Kalwarię i do Grobu. Tam, gdzie ten Mocarz mężnie walczył i został złożony, oczekując niewątpliwego triumfu.

            "Dziś został zawieszony na drzewie

ten, który zawiesił ziemię na wodach.

            Nakładają cierniową koronę

            królowi aniołów.

            Uwłaczającą  purpurę nakładają

            na Okrywającego niebo chmurami.

            Otrzymuje policzki

            ten, który w Jordanie oczyścił z grzechu Adama.

            Przybijany jest gwoźdźmi

            Oblubieniec Cerkwi.

            Przeszyty zastaje włócznią

            Syn Dziewicy.

            Oddajemy pokłon Twej Męce, Chryste.

            Daj nam zobaczyć Twe chwalebne Zmartwychwstanie."

(15 antyfona Jutrzni W. Piątku)

 

 

WIELKA SOBOTA

                                           Chrystus zasnął w grobie, oczekując godziny swego zejścia do otchłani i swego Zmartwychwstania. Modlitwa Kościoła jest całkowicie przeniknięta głębokim uczuciem wiary i nadziei.

                                           Odprawia się Liturgię św. Bazylego w połączeniu z Nieszporami. Ważniejsze części obrzędów mają miejsce przed grobem Chrystusa na środku cerkwi.

                                           Po czytaniach zamiast Święty Boże śpiewa się: Którzyście się ochrzcili w imię Chrystusa, oblekliście się w Chrystusa, alleluja (3 razy)

    PROKIMEN, ton 5.

Ps 65, 4 i 1.                       

Wszystka ziemia niech Ci się kłania i niech Ci śpiewa, * niech psalm śpiewa imieniu Twemu.

Stych: Wykrzykujcie Bogu wszystkie ziemie, psalm śpiewajcie imieniu Jego, dajcie cześć chwale Jego.

Apostoł: Rz 6 3-11.

Alleluja się nie śpiewa. Kapłan i usługujący zmieniają szaty: z ciemnych na białe. Ewangelię śpiewa się w uroczysty sposób, symbolizuje to zwycięstwo Chrystusa. Tymczasem śpiewa się Psalm 81, wstawiając między wiersze następujący refren (8 stych psalmu):

REFREN

Refren: Powstań, Boże, sądź ziemię, bo Twym dziedzictwem są wszystkie narody.

Ps 81.

Bóg stanął w zgromadzeniu bogów i pośrodku bogów,

 i pośrodku bogów sądzi:

"Dokądże niesprawiedliwie sądzić będziecie

i oglądać się na osobę grzeszników.

Czyńcie sprawiedliwość ubogiemu i sierocie,

strapionemu i ubogiemu prawo przyznajcie.

Wyrwijcie ubogiego i nędznego

z ręki bezbożnego wyzwólcie.

Nie pojmują ani nie rozumieją,

chodzą w ciemnościach;

zachwieją się wszystkie podstawy ziemi.

Jam rzekł: Bogami jesteście

i synami Najwyższego wszyscy.

Ale wy pomrzecie jak ludzie

i jak jeden z książąt upadniecie".

Ewangelia: Mt 28, 1-20.

W miejsce My, którzy Cherubinów śpiewa się:

 

Да молчит всякая плоть человеча,

и да стоит со страхом и трепетом,

и ничтоже земное в себе да помышляет.

Царь бо царствующих,

и Господь господствующих

приходит заклатися, и датися в снедь верным.

Аминь.

Предходят же Сему лицы ангельстии

со всяким началом и властию, многоочитии Херувими

и шестокрилатии Серафими,

лица закрывающе,

и вопиюще песнь: аллилуиа (3x).

 

Niech zamilknie każdy człowiek,

i niech stoi z bojaźnią i drżeniem,

nie zajmując się żadną ziemską myślą.

Król bowiem nad królami

i Pan nad Panami

idzie złożyć się na ofiarę

i oddać się na pokarm wiernym.

Amen.

Poprzedzają Go chóry Archaniołów

z wszystkimi Władzami i Mocami,

wieloocy Cherubini,

i sześcioskrzydli Serafini,

zakrywając twarze i nucąc hymn:

alleluja, alleluja, alleluja.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 77, 65.

Ocucił się Pan jak ze snu * i zmartwychwstał, zbawiając nas, alleluja 3x

  <<<wstecz  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]


 

wstecz powrót do strony głównej