wstecz Cykl ośmiu tygodni powrót do strony głównej

 CYKL OŚMIU TYGODNI

(Cykl oktoicha)

  

TROPARIONY ZMARTWYCHWSTANIA

TROPARY WOSKRESNYJE

 

TON 1.

 

Chociaż kamień był opieczętowany przez Żydów * i żołnierze strzegli przeczyste Twe ciało, * zmartwychwstałeś na trzeci dzień, Zbawicielu, * dając światu życie. * Dlatego Moce Niebieskie wołają do Ciebie, Dawco życia: * chwała zmartwychwstaniu Twojemu, Chryste, * chwała Twojemu Królestwu, * chwała opatrzności Twojej, jedynie miłujący człowieka.

PROKIMEN:

Ps 32, 22 i 1.

Niech będzie miłosierdzie Twoje, Panie, nad nami, * jak mieliśmy nadzieję w Tobie.

Stych: Weselcie się, sprawiedliwi w Panu; prawym przystoi chwała.

ALLELUJA:

Ps 17, 48 i 52.

Boże, Który mi dajesz pomstę i poddajesz pode mnie narody.

Stych: Wielkimi czynisz wybawienia króla Swego i okazujesz miłosierdzie pomazańcowi Swemu Dawidowi i potomstwu jego aż na wieki.

HŁAS 1.

 

Kamieni zapiecziatanu ot Iudiej,* i woinom striehuszczim preczistoje Tieło Twoje,* woskresł jesi tridniewnyj Spasie,* darujaj mirowi żyźń. * Sieho radi siły niebiesnyja wopijachu Ti, Żyznodawczie: * sława Woskresieniju Twojemu, Christie, * sława carstwiju twojemu, * sława smotreniju Twojemu, jedinie Cziełowiekolubczie.

 

PROKIMEN:

Ps 32, 22 i 1.

Budi, Hospodi, miłost’ Twoja na nas, * jakoże upowachom na Tia.

Stich: Radujtiesia, prawiednii o Hospodie, prawym podobajet pochwała.

ALLIŁUIA:

Ps 17‚ 48 i 51.

Boh dajaj otmszczienije mnie i pokoriwyj ludi pod mia.

Stich: Wielicziajaj spasienija cariewa i tworaj miłost’ Christu swojemu Dawidu i siemieni jeho do wieka.

 

TON 2.

 

Gdy zniżyłeś się aż do śmierci, Żywocie nieśmiertelny, * wtedy piekło uśmierciłeś blaskiem bóstwa; * gdy zaś umarłych z głębin wyprowadziłeś, * wszystkie Moce Niebieskie wołały: * Dawco życia, Chryste Boże nasz, chwała Tobie.

PROKIMEN:

Ps 117, 14 i 18.

Mocą moją i chwałą moją jest Pan * i stał mi się zbawieniem.

Stych: Ciężko ukarał mię Pan, ale nie wydał mnie na śmierć

ALLELUJA:

Ps 19, 1 i 10.

Niech cię wysłucha Pan w dzień utrapienia, niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego.

Stych: Panie, zbaw króla i wysłuchaj nas w dzień, w który Cię wzywać będziemy.

HŁAS 2.

 

Jehda snisszeł jesi k smierti, Żywotie biessmiertnyj, * tohda ad umiertwił jesi blistanijem Bożestwa. * Jehda że i umierszyja * ot preispodnich woskresił jesi, * wsia siły niebiesnyja wzywachu: * Żyznodawczie, Christie Boże nasz, sława Tiebie.

 

PROKIMEN:

Ps 117, 14 i 18.

Krepost’ moja i pienije moje Hospod’‚ * i byst’ mnie wo spasienije.

Stich: Nakazuja nakaza my Hospod’, smierti że nie priedadie mia.

ALLIŁUIA:

Ps 19, 1 i 10.

Usłyszyt tia Hospod’ w dień piecziali, zaszczitit tia imia Boha Iakowla.

Stich: Hospodi, spasi caria i usłyszy ny, wońże aszczie dień prizowiem Tia.

 

TON 3.

 

Niech się weselą Niebiańskie Istoty, * niech się radują i ziemskie, * ponieważ Bóg uczynił * moc ramieniem swoim: * podeptał śmiercią śmierć, * stał się pierworodnym pośród umarłych; * z wnętrzności piekielnych wybawił nas * i okazał światu wielkie miłosierdzie.

PROKIMEN:

Ps 46, 7 i 2.

Śpiewajcie Bogu naszemu, śpiewajcie, * śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie.

Stych: Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela.

ALLELUJA:

Ps 30, 2 i 3.

W Tobie, Panie nadzieję miałem, niech nie będę zawstydzony na wieki.

Stych: Bądź mi Bogiem obrońcą i domem ucieczki, aby mię zbawić.

HŁAS 3.

 

Da wiesielitsia niebiesnaja‚ * da radujutsia ziemnaja‚ * jako sotwori dierżawu * myszceju Swojeju Hospod’, * popra smiertiju smiert’, * pierwieniec miertwych byst’: * iz czrewa adowa izbawi nas, * i podadie mirowi wieliju miłost’.

 

PROKIMEN:

Ps 46, 7 i 2.

Pojtie Bohu naszemu, pojtie, * pojtie carewi naszemu, pojtie.

Stich: Wsi jazycy wospleszczitie rukami, woskliknitie Bohu hłasom radowanija.

ALLIŁUIA:

Ps 30, 2 i 3.

Na Tia, Hospodi, upowach, da nie postyżusia wo wiek.

Stich: Budi mi w Boha zaszczititielia i w dom pribieżyszczia, jeże spasti mia.

 

TON 4.

 

Radosną wieść o zmartwychwstaniu * usłyszawszy od anioła uczennice Pańskie * i uwolnione od wyroku na pierwszych Rodziców, * do apostołów, chlubiąc się, wołały: * śmierć została zniszczona, * Chrystus Bóg zmartwychwstał, * okazując światu wielkie miłosierdzie.

PROKIMEN:

Ps 103, 24 i 1.

Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, * wszystko w mądrości uczyniłeś.

Stych: Błogosław, duszo moja, Panu, Panie Boże mój, bardzoś się możnym okazał.

ALLELUJA:

Ps 44, 5 i 8.

Nadciągnij, szczęśliwie postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości.

Stych: Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości.

HŁAS 4.

 

Swietłuju woskresienija propowied’ * ot Anhieła uwiediewsze Hospodni uczienicy, * i pradiednieje osużdienije otwierhsze, * Apostołom chwalaszcziesia hłahołachu: * isprowierżesia smiert’, * woskresie Christos Boh, * darujaj mirowi wieliju miłost’.

 PROKIMEN:

Ps 103, 24 i 1.

Jako wozwielicziszasia dieła Twoja, Hospodi, * wsia premudrostiju sotworił jesi.

Stich: Błahosłowi, dusze moja, Hospoda, Boże mój, wozwielicziłsia jesi zieło.

ALLIŁUIA:

Ps 44, 5 i 8.

Naliacy i uspiewaj‚ istiny radi i krotosti i prawdy.

Stich: Wozliubił jesi prawdu i woznienawiedieł jesi biezzakonije.

 

TON 5.

 

Odwieczne wespół z Ojcem i Duchem Słowo * zrodzone z Dziewicy dla naszego zbawienia * wychwalajmy, wierni i uczcijmy. * Bo ciałem zechciało wejść na krzyż * i śmierć podjąć * i wskrzesić umarłych * przez swoje chwalebne zmartwychwstanie

PROKIMEN:

Ps 11, 8 i 2.

Ty, Panie, zachowasz nas i będziesz nas strzegł * od pokolenia tego i na wieki.

Stych: Zbaw mnie, Panie, bo ustał święty.

 

ALLELUJA:

Ps 88, 2 i 3.

Zmiłowania Pańskie na wieki wyśpiewywać będę, od pokolenia w pokolenie opowiadać Twoją prawdę ustami mymi będę.

Stych: Bo mówiłeś: "Miłosierdzie wiecznie zbudowane będzie na niebiosach, prawda Twoja będzie w nich utwierdzona".

HŁAS 5.

 

Sobieznaczialnoje słowo Otcu i Duchowi, * ot Diewy rożdszejesia na spasienije nasze‚ * wospoim wiernii, i pokłonimsia, * jako błahowoli płotiju wzyti na krest * i smiert’ prietierpieti, * i woskresiti umierszyja, * sławnym woskresienijem Swoim.

PROKIMEN:

Ps 11, 8 i 2.

Ty, Hospodi, sochraniszy ny i sobludieszy ny * ot roda sieho i wo wiek.

Stich: Spasi mia, Hospodi, jako oskudie prepodobnyj.

ALLIŁUIA:

Ps 88, 2 i 3.

Miłosti Twoja, Hospodi, wo wiek wospoju, w rod i rod wozwieszcziu istinu Twoju usty moimi.

Stich: Zanie rekł jesi: w wiek miłost’ soziżdietsia, na niebiesiech uhotowitsia istina Twoja.

 

TON 6.

 

Anielskie moce zjawiły się przy Twoim grobie * i straże stały się jakby martwe, * a Maria stała obok grobu, * szukając najczystszego Twojego ciała. * Ty zniewoliłeś piekło, nie ulegając jego zakusom. * Spotkałeś Dziewicę, Dawco życia. * Powstały z martwych, Panie, chwała Tobie.

PROKIMEN:

Ps 27, 9 i 1.

Zbaw lud Twój, Panie, * i błogosław dziedzictwu Twemu.

Stych: Do Ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną.

ALLELUJA:

Ps 90, 1 i 2.

Kto mieszka we wspomożeniu Najwyższego, pod osłoną Boga niebieskiego będzie przebywać.

Stych: Rzecze Panu: "Obrońcą moim i ucieczką moją Ty jesteś, Bogiem moim, w Nim będę miał nadzieję".

HŁAS 6.

 

Anhielskija siły na hrobie Twojem‚ * i strehuszczii omiertwiesza‚ * i stojasze Marija wo hrobie, * iszcziuszczi preczistaho Tieła Twojeho. * Plenił jesi ad, nie iskusiwsia ot nieho; * sretił jesi Diewu darujaj żywot, * woskresyj iz miertwych, Hospodi, sława Tiebie.

PROKIMEN:

Ps 27, 9 i 1.

Spasi, Hospodi, ludi Twoja * i błahosłowi dostojanije Twoje.

Stich: K Tiebie, Hospodi, wozzowu, Boże mój, da nie premiłcziszy ot mienie.

ALLIŁUIA:

Ps 90, 1 i 2.

Żywyj w pomoszczi wyszniaho, w dworech Boha niebiesnaho wodworitsia.

 

Stich: Recziet Hospodiewi: zastupnik moj jesi i pribieżyszczie moje, Boh moj, i upowaju na Nieho.

 

TON 7.

 

Pokonałeś krzyżem Swoim śmierć, * otworzyłeś łotrowi raj. * I płacz niewiast w radość przemieniłeś też, * a Swoim apostołom rozkazałeś ogłosić wieść, * że zmartwychwstałeś, Chryste Boże, * okazując światu wielkie miłosierdzie.

PROKIMEN:

Ps 28, 11 i 1.

Pan da moc ludowi Swemu, * Pan błogosławić będzie ludowi Swemu w pokoju.

Stych: Przynoście Panu synowie Boży, przynoście Panu młode baranki.

ALLELUJA:

Ps 91, 1 i 2.

Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać imieniu Twemu, Najwyższy.

Stych: Aby było opowiadane rano miłosierdzie Twoje i prawda Twoja przez noc.

HŁAS 7.

 

Razrusził jesi krestom Twoim smiert’, * otwierzł jesi razbojniku raj. * Mironosicam płacz prełożyj jesi, * i Apostołom propowiedati powieleł jesi: * jako woskresł jesi, Christie Boże, * darujaj mirowi wieliju miłost’.

PROKIMEN:

Ps 28, 11 i 1.

Hospod’ krepost’ ludiem Swoim dast’, * Hospod’ błahosłowit ludi Swoja mirom.

Stich: Priniesitie Hospodiewi, synowie Bożyi, priniesitie Hospodiewi, syny owni.

ALLIŁUIA:

Ps 91, 1 i 2.

Błaho jest’ ispowiedatisia Hospodiewi i pieti imieni Twojemu, Wysznij.

Stich: Wozwieszcziati zautra miłost’ Twoju, i istinu Twoju na wsiaku noszcz’.

 

TON 8.

 

Z wysokości zstąpiłeś, miłosierny Panie, * doznałeś trzydniowego pogrzebania, * aby nas uwolnić od cierpień. * Życie i Zmartwychwstanie nasze, Panie, chwała Tobie.

PROKIMEN:

Ps 75, 12 i 2.

Śluby czyńcie * i oddajcie Panu Bogu waszemu.

Stych: Znany jest Bóg w Judzie, w Izraelu wielkie jest imię Jego.

 

ALLELUJA:

Ps 94, 1 i 2.

Przyjdźcie, śpiewajmy z radością Panu, śpiewajmy Bogu Zbawicielowi naszemu.

Stych: Uprzedzajmy oblicze Jego z wychwalaniem i psalmy śpiewajmy Mu.

HŁAS 8.

 

S wysoty snisszeł jesi, Błahoutrobnie, * pohrebienije prijał jesi tridniewnoje, * da nas swobodiszy strastiej, * żywotie i woskresienije nasze, Hospodi, sława Tiebie.

PROKIMEN:

Ps 75, 12 i 2.

Pomolitiesia * i wozdaditie Hospodiewi‚ Bohu naszemu.

Stich: Wiedom wo Iudiej Boh‚ wo Izraili wielije imia Jeho.

ALLIŁUIA:

Ps 94, 1 i 2.

Priiditie, wozradujemsia Hospodiewi‚ wosklikniem Bohu Spasitielu naszemu.

Stich: Predwarim lice Jeho wo ispowiedanii, i wo psałmiech wosklikniem Jemu.

 


 

wstecz powrót do strony głównej