wstecz Akatyst ku czci świętych Cyryla i Metodego powrót do strony głównej

 


Akatyst do świętych Cyryla i Metodego, równych apostołom, nauczycieli Słowian

 

Кontakion 1
Wybrani przez Władcę Zastępów, Pana Jezusa, na apostołów dla narodów słowiańskich, mądrzy Bogiem Cyrylu i Metody, czcimy Was w pieśniach, jako naszych patronów; Wy zaś, mając śmiały przystęp do Pana, swoją opieką od wszelkich napaści uwalniajcie nas, wołających: Witajcie, Cyrylu i Metody,* słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

 
Ikos
1

Aniołów Stworzyciel i Pan Zastępów naznaczył Was na nauczycieli narodów Słowiańskich, dlatego Jego łaska towarzyszyła Wam, ochraniając i umacniając Was przez wszystkie dni waszego życia, ją mając za współpracownika po miastach i pustyniach czynami i słowami głosiliście wszystkim chwałę Bożą; toteż i my, jako konar narodów oświeconych przez Was wiarą Chrystusa, wychwalając Was wołamy:

 

Witajcie, głosiciele radości płynącej z Ewangelii;

Witajcie, nosiciele łaski czyniącej cuda;

Witajcie, którzyście wiele cierpień podjęli dla imienia Pańskiego;

Witajcie, którzyście odrzucili złudne uroki tego świata.

 

Witajcie, od dzieciństwa przez Boga pobłogosławieni;

Witajcie, wieńcami wyznawców przez Niego ukoronowani;

Witajcie, bo odrzuciwszy chwałę ludzką szukaliście Pana w pustelni;

Witajcie, bo Jego wolę mocnym tego świata z wielką odwagą żeście głosili.

 

Witajcie, za to do raju pełnego światła przez Władcę wszechświata przyjęci;

Witajcie, u Niego nasi serdeczni orędownicy;

Witajcie, bo przez wasze modlitwy otrzymujemy umocnienie w naszej wierze;

Witajcie, bo za waszym wstawiennictwem odnieśliśmy zwycięstwo nad podziałami.

 

Witajcie, Cyrylu i Metody,* słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

 

Коntakion 2
Święty Cyryl jako dziecko miał we śnie widzenie, by sobie obrał za siostrę Mądrość i on opowiedział o tym swoim rodzicom. A oni widząc w tym wolę Bożą, żeby ich syn był sługą mądrości, bardzo zatroszczyli się o jego wykształcenie i wychowanie, widząc zaś wielkie jego postępy w nauce, śpiewali Bogu: Alleluja.


Ikos 2
Mądrość niezgłębioną i naturę bytów badając, Cyryl bardziej niż jego rówieśnicy wzrastał w mądrości, i będąc jeszcze chłopcem, zyskał sławę i został przyjęty na dwór cesarski, by dawać przykład młodemu synowi cesarskiemu. Ale Cyryl mając za nic bogactwo i sławę, szukając zbawienia - jednego co jest potrzebne, odszedł do klasztoru, by przez posty i modlitwę osiągnąć wolność od miętności. Z tą więc myślą i Metody, będąc wysokim urzędnikiem, odszedł na górę Olimp, gdzie służył Bogu jako zakonnik. Dlatego i my nauczmy się mieć za nic powaby świata, ale bardziej podobać się Bogu, Jego świętych tak wychwalając:

 

Witajcie, bo nie zachłysnęliście się chwałą pochodzącą od ludzi;

Witajcie, bo przywiązaliście się do życia konsekrowanego.

Witajcie, bo Pan dawał Wam światło w snach i widzeniach;

Witajcie, bo i ludzka mądrość pomagała Wam do zbawienia.

 

Witajcie, bo słowo Boże i pisma ojców świętych bardziej niż ludzką filozofię żeście umiłowali;

Witajcie, bo nie byliście skłonnymi do zapominania słuchaczami Prawa Pańskiego, lecz jego wykonawcami.

Witajcie, bo napaści diabelskie na sług Pańskich kierowane żeście zwyciężyli;

Witajcie, bo przez to otrzymaliście władzę nad pokusami i namiętnościami.

 

Witajcie, bo wasze mozoły wysłużyły Wam koronę życia;

Witajcie, bo i teraz jesteście pomocni dla wyznawców Chrystusa i ascetów.

Witajcie, wszystkich grzeszników przed Bogiem dobrzy orędownicy;

Witajcie, serc naszych przed knowaniami szatańskimi obrońcy.

 

Witajcie, Cyrylu i Metody,* słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.


Коntаkion 3

Usilne prośby cesarza zmusiły świętego Cyryla do opuszczenia klasztoru dla służby pasterskiej w Konstantynopolu, gdzie naukami oraz czynami głosił chwałę Bożą i tępił herezję obrazoburczą. Dlatego i nas, drogi Ojcze, umocnij w prawdziwej wierze, a błądzących naszych rodaków przyprowadź do wspólnoty wiary, by wszyscy Słowianie zjednanymi ustami o swoich nauczycielach wołali do Chrystusa Boga: Alleluja.


Ikos 3
Mając siłę w Bożej mądrości* wyprawiłeś się, św. Cyrylu, razem z mnichem Jerzym do Arabów,* by rozmawiać o wierze,* i otrzymując duchowe światło od św. Jana, Nauczyciela wiary,* mądrą prawdę o Trójcy Świętej w wielu podobieństwach im przedstawiłeś,* mocą swych słów obalając nauki niewiernych.* Oni więc rozognieni nienawiścią chcieli trującymi ziołami cię zgubić,* ale wypiwszy je, nie poniosłeś szkody,* lecz zdrowy przyszedłeś do klasztoru do św. Metodego* i razem z nim wspólnie na nowo podjęliście zmagania życia zakonnego,* pustelnia napełniła się światłem waszych dokonań.* Dlatego swoim pośrednictwem i nas rozjaśnijcie z miłością śpiewających:

 

Witajcie, wydające piękne dźwięki harfy Bożej chwały;

Witajcie, niezłomne kolumny Chrystusowego Kościoła.

Witajcie, głoszący w podobieństwach tajemnicę Trójcy Świętej;

Witajcie, nieustraszenie wobec muzułmanów wyznający wcielenie Boga Słowa.

 

Witajcie, Greków, Żydów i pogan nauczyciele;

Witajcie, dobrej nowiny o Bóstwie Trójjedynym głosiciele.

Witajcie, bo wy zawstydziliście obrazoburców;

Witajcie, bo dzięki Wam zniknął fałsz pogaństwa.

 

Witajcie, bo nie znający Chrystusa mają w Was nauczycieli;

Witajcie, bo doświadczani wątpliwościami znajdują w Was wychowawców w wierze.

Witajcie, bo grzesznicy mają w Was przed Panem orędowników;

Witajcie, bo czyniący Jemu zadość mają Was za opiekunów.

 

Witajcie, Cyrylu i Metody,* słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

 

Коntakion 4
Burzę różnorodnych nieszczęść i podłości spotykającą narody słowiańskie rozegnajcie swym wstawiennictwem, Wielebni, gdyż przypadł Wam los wielorakiej służby, bo i do grona apostołów, i chóru wielebnych, i do zaszczytu nauczycieli, i w do rzeszy wyznawców zaliczył Was Pan, aby wszyscy Słowianie wraz z innymi narodami Jemu o Was śpiewali: Alleluja.

 

Ikos 4
Władca chazarski słysząc, że w kraju Greków wyznają prawdziwą wiarę, uprosił dla siebie u cesarza bizantyjskiego nauczycieli prawdziwej wiary. Ten więc zwrócił się do świętych Cyryla i Metodego, by opuścili pustelnię i popłynęli przez Morze  Czarne do Chazarów. Święci Bracia przyszedłszy do nich, nawrócili ich serca do Chrystusa i udzielili im Chrztu zbawczego. Z nimi i my wysławiajmy równych apostołom Braci, wołając:

 

Witajcie, bo bez lęku poszliście do pogan z Dobrą Nowiną;

Witajcie, bo płynąc tam chwalebnie morze napełniliście promieniami.

Witajcie, bo znaleźliście nietknięte zepsuciem Relikwie świętego apostoła Klemensa;

Witajcie, bo z jego pomocą pogaństwo Chazarów żeście wykorzenili.

 

Witajcie, bo światło Chrystusa krainom północnym żeście zanieśli;

Witajcie, bo chwała waszej prawości rozniosła się na krańce świata.

Witajcie, Chrystusowego Kościoła orędownicy i umocnienie;

Witajcie, nasza odporna osłono przed herezjami i podziałami.

 

Witajcie, bo od Arabów i Żydów doznaliście upokorzeń;

Witajcie, bo dzięki Relikwiom Męczennika uzyskaliście błogosławieństwo.

Witajcie, bo nas nauczyliście czcić świętych przykładnym wzorem swego życia;

Witajcie, jako wybrańcy Boga, przez wszystkich prawowiernych wychwalani.

 

Witajcie, Cyrylu i Metody,* słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

 

Кontakion 5
Jakby od Boga posłana gwiazda zjawiło się nieuszkodzone ciało św. Klemensa, płynąc na falach Morza Czarnego, na dnie którego przez siedemset lat leżało ukryte.  Wam Bóg, Który czyni cuda, ukazał je na znak błogosławieństwa dla waszych apostolskich trudów i cierpień za wyznawanie wiary. Rozumiej
ąc to, zawołaliście do Boga: Alleluja.

 

Ikos 5

Święci Bracia poznawszy, że ich współplemieńcy Słowianie wyznają prawdziwą wiarę, a nie mogą słowa Bożego czytać w swoim języku, dołożyli starań, by przetłumaczyć Księgi święte na język słowiański, aby każdy człowiek w swym rodzimym języku wychwalał Boga; toteż i my wychwalajmy Pana za naszych pasterzy i wołajmy do nich:

 

Witajcie, dawcy światła Chrystusowego narodom obcych plemion;

Witajcie, nauczyciele Słowian swoich współbraci;

Witajcie, pracownicy winnicy Chrystusowej;

Witajcie, dobrzy pasterze Jezusowej owczarni.

 

Witajcie, wiarygodnie wyjaśniający Boże słowo;

Witajcie, nasi dobrzy i łagodni nauczyciele.

Witajcie, bo pokój Chrystusa wszędzieście z sobą ponieśli;

Witajcie, bo Europę Wschodnią napełniliście światłem waszego nauczania.

 

Witajcie, i teraz przyjmujący nas grzesznych modlitwy;

Witajcie, i teraz posyłający nam smutnym pocieszenie.

Witajcie, schronienie wszystkich uciskanych za prawdę;

Witajcie, najczystsze świątynie Ducha Świętego. 

 

Witajcie, Cyrylu i Metody,* słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

 

Коntakion 6

Będąc bogonośnymi głosicielami, Święci Bracia, poszliście do krajów słowiańskich oświecić światłem Chrystusa nowoochrzczone narody. One zaś, ujrzawszy Was, niby jasnych aniołów, idących zwiastować zbawienie, jako dobrych pasterzy oddających swe życie za owce,  do Boga obdarzającego Swych świętych chwałą zawołały: Alleluja.

 

Ikos 6
Gdy jutrzenka prawdziwej wiary wzeszła nad Morawami, książęta słowiańscy dla swoich państw  poprosili cesarza bizantyjskiego o posłańców,  którzy by nauczali i umacniali ludzi w wierze. Usłyszawszy ich prośby, święty Metody i Cyryl potrudzili się pójść do krajów słowiańskich, by głosić Ewangelię Królestwa. Gdy oni się o tym dowiedzieli, niezmiernie się ucieszyli, i ze wszystkich zakątków biegnąc do Świętych Braci, słuchali słowa Pańskiego, wychwalając Boga i sławiąc swych nauczycieli, dlatego też i my razem z nimi opiewajmy Metodego i Cyryla, wołając:

 

Witajcie, nasi mówiący o Bogu apostołowie;

Witajcie, napełnieni łaską nasi nauczyciele.

Witajcie, nasi wyznawcy mający wielką odwagę;

Witajcie, nasi wielebni pustelnicy.

 

Witajcie, nasi serdeczni pasterze;

Witajcie, nasi sławni cudotwórcy. 

Witajcie, nakazujący chwalić Boga we wszystkich językach;

Witajcie, bo herezję trójjęzyczną dzielnieście napiętnowali.

 

Witajcie, dla Słowian w godzinie smutku pocieszenie;

Witajcie, w wielkich trudnościach nadziejo dla nich i obrono.

Witajcie, zanoszący do Władcy wszechświata nasze pokutne modlitwy;

Witajcie, i sami za nas do Niego się modlący.

 

Witajcie, Cyrylu i Metody,* słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

 

 

Коntakion 7
Chcąc was usunąć z krajów słowiańskich, wielu oskarżało Was przed Biskupem Rzymskim. A gdy on zobaczył Was przybyłych z Relikwiami świętego Klemensa i przekonał się o waszej prawowierności i szlachetnym waszym życiu, natychmiast wzgardził szukającymi korzyści waszymi oszczercami, a Was pobłogosławił imieniem Chrystusa, śpiewając Bogu: Alleluja.

 

Ikos 7
Pełnymi podziwu apostołami okazali się święci Bracia, nie znający odpoczynku w ciągłych swoich trudach: bo święty Cyryl zaniemógł przez swoje liczne mozoły, i szybko po przybyciu do Rzymu zakończył swe życie. A św. Metody pokrzepiony gorliwością swego brata i uhonorowany błogosławieństwem papieża Hadriana, dla dokonania nowych dzieł bohaterskich wrócił na Morawy i do Panonii, gdzie poniósł bardzo wielkie trudy; podziwiając je, śpiewajmy świętym Braciom wołając:

 

Witajcie,  dobrzy słudzy Chrystusowi;

Witajcie,  bo aż do śmierci zostaliście wierni prawdzie.

Witajcie,  bo Panu, a nie ludziom żeście się podobali;

Witajcie,  bo dla Jego imienia urągania od ludzi żeście znieśli.

 

Witajcie,  bo przez całe życie na niwie Pańskiej żeście się trudzili;

Witajcie,  bo i po śmierci z owczarnią swoją przez miłość żeście się nie rozłączyli.

Witajcie,  bo byliście solą ziemi i światłem dla świata;

Witajcie,  bo jak pochodnia płonąca w ciemnościach poganom żeście świecili.

 

Witajcie,  jako miasto na wierzchołku góry przed wiernymi i niewiernymi nie ukryte;

Witajcie,  bo przykazań Bożych żeście przestrzegali i innych nauczali.

Witajcie,  bo dlatego jesteście nazwani wielkimi w Bożym Królestwie;

Witajcie,  bo na ziemi w Kościele Chrystusowym otrzymaliście chwałę.

 

Witajcie, Cyrylu i Metody,* słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

 

Коntakion 8

Zadziwiające dla wszystkich było odejście św. Cyryla, bo myślał nie o życiu doczesnym, ale prosił Pana za nowoochrzczone przez siebie narody, by umocnił ich w prawdziwej wierze i ochronił przed trójjęzyczną herezją oraz przed innymi napaściami i nieszczęściami, świętego zaś Metodego upominał, mówiąc: „Oto, bracie, byliśmy parą w zaprzęgu, jedną bruzdę ciągnąc, a teraz ja padam u zagrody, dnia swego dokonawszy. Ty zaś bardzo lubisz świętą Górę Olimp, przecież nie porzucaj dla tej góry nauczania narodów słowiańskich”. Dlatego podziwiając taką gorliwość świętych Braci, zawołajmy do Boga: Alleluja.

 

Ikos 8

Całkowicie oddany ciałem i duszą ostatniej woli swego Brata, św. Metody nie uląkł się gróźb księcia Świętopełka ani oszczerstw przeciwników, ni zamknięcia w więzieniu, jako dzielny żołnierz Chrystusa, mimo cierpień, nie przestał słowiańskie narody i swoją owczarnię prowadzić i oświecać, aż posunięty w latach spoczął i połączył się ze św. Cyrylem w błogosławionym rajskim przybytku. Do nich więc serdecznie wołajmy:

 

Witajcie, koronami cierpliwości na ziemi uwieńczeni;

Witajcie, światłem wiecznym w niebie obsypani.

Witajcie, święci ubodzy w duchu, bo wasze jest Królestwo Niebieskie;

Witajcie, wiele płaczący, bo zostaliście bardzo pocieszeni.

 

Witajcie, cisi, bo posiedliście w Chrystusie ziemie słowiańskie;

Witajcie, łaknący i pragnący sprawiedliwości, bo nasyceni zostaliście w mieszkaniach niebieskich.

Witajcie, miłosierni, bo nie tylko sami dostąpiliście miłosierdzia, ale i innym żeście je wyprosili;

Witajcie, czyści sercem, bo dziś Boga twarzą w twarz żeście zobaczyli.

 

Witajcie, wprowadzający pokój między ludzi, bo zostaliście nazwani dziećmi Bożymi;

Witajcie, cierpiący prześladowanie dla sprawiedliwości, bo do Was należy królestwo niebieskie.
Witajcie, bo znienawidzeni zostaliście przez ludzi, prześladowania i urągania ponieśliście z powodu Chrystusa;

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

 

Witajcie, Cyrylu i Metody,* słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

 

Коntakion 9 

Różne knowania spotykające kraje słowiańskie dzielnie udaremnialiście, Wielebni, dlatego i teraz nie opuszczajcie nas, pokornych i grzesznych, ale wszystkich Słowian umacniajcie w prawdziwej wierze i zgodzie, aby wszyscy jednymi ustami i jednym sercem do Boga obdarzającego Was chwałą wołali: Alleluja.

 

Ikos 9

Widzimy, że nauczyciele wielomówni, patrząc na Was, Wielebni, stali się milczący jak ryby, bo nie mogą pojąć, że i w pustelni przebywaliście i między ludźmi bez odpoczynku dokonywaliście niebywałych czynów. My zaś, ciesząc się, że mamy takich nauczycieli i pasterzy, wysławiamy Was, wołając:

 

Witajcie, wyznawcy prawdziwej wiary;

Witajcie, spadkobiercy Królestwa Bożego.

Witajcie, bo dowiedliście fałszywości obrazoburstwa;

Witajcie, boście się trudzili, ażeby Bóg i Pan nasz oświecił serca Żydów, by poznali Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi.

 

Witajcie, bo nauczaliście, że każdy może chwalić Boga w swoim języku;

Witajcie, bo doprowadziliście Słowian do bram Królestwa niebieskiego.

Witajcie, żołnierze Chrystusa jaszcze za życia chwałą przez Niego uwieńczeni;

Witajcie, bo nawet i otoczeni chwałą zachowaliście ducha pokory.

 

Witajcie, bo jak Izajasz i Jeremiasz od swoich otrzymaliście zło za dobro;

Witajcie, bo jak Daniel i Estera za swój naród żeście się wstawiali.

Witajcie, razem ze wszystkimi świętymi niegasnącym światłem ogarnięci;

Witajcie, z wybrańcami Bożymi za nas grzesznych do Pana się modlący.

 

Witajcie, Cyrylu i Metody,* słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

 

Коntakion 10 

Zachować chcąc nową owczarnię Chrystusową przed wilkami bezcielesnymi, św. Metody na śmiertelnym łożu bardzo prosił swych uczniów, by wytrwale trzymali się prawdziwej wiary, nie lękali się knowań wroga, ale nawet w smutkach i atakach  za wszystko Bogu dziękowali, śpiewając: Alleluja.

 

Ikos 10

Murem jesteście obronnym dla wszystkich, z wiarą się do Was uciekających, mądrzy Bogiem Cyrylu i Metody, bo Stwórca nieba i ziemi wybrał Was, byście na ziemi byli łowcami ludzi, a potem w niebie zaliczył Was do grona apostołów. Dlatego i dla nas proście o dar Jego łaski, z miłością tak wołających:

 

Witajcie, cnotami jakby perłami ozdobieni;

Witajcie, w mądrości z Salomonem zrównani.

Witajcie, we wstrzemięźliwości i modlitwie do wielkich Antoniego i Pachomiusza upodobnieni;

Witajcie, jak wielki Bazyli i Jan Złotousty mocą słowa obdarzeni.

 

Witajcie, bo w czystości do Józefa jesteście podobni;

Witajcie, naśladujący Hioba cierpliwość.

Witajcie, w łagodności królowi i prorokowi Dawidowi dorównujący;

Witajcie, w gorliwości i wierze do Eliasza upodobnieni.

 

Witajcie, bo jak Bogurodzica mężnieście chwałę Bogu oddali;

Witajcie, bo na podobieństwo Pawła i Jana, Nauczyciela wiary, Chrystusa Boga żeście ukochali;

Witajcie, bo z aniołami i ze świętymi Bożymi wspólnie mieszkacie;

Witajcie, bo i my grzeszni waszych imion z wiarą wzywamy.

 

Witajcie, Cyrylu i Metody,* słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

 

Коtakion 11 

Śpiew dziękczynny przynosząc Panu, darującemu nam Was za orędowników, serdecznie prosimy Was, święci nasi Nauczyciele, nie pogardzajcie nami przez naszą gnuśność, ani nie opuszczajcie nas z powodu ciężkich naszych grzechów, ale uproście u Pana miłosierdzie dla wszystkich o Was Jemu śpiewających: Alleluja.

 

Ikos 11

Świętych dwóch braci, apostołów słowiańskich narodów, wychwalając, porzućmy, wierni,  swoje kłótnie i rozłamy, a szczególnie podziały w wierze, jedności zaś ducha w związku pokoju strzegąc, świętych nauczycieli tak wychwalajmy:

 

Witajcie, głośne, jak grom, surmy Dobrej Nowiny;

Witajcie, gęśle milebrzmiące przepowiadaniem zbawienia.

Witajcie, mocni krzewiciele prawdy;

Witajcie, niewzruszeni niszczyciele nieprawdy.

 

Witajcie, bo wszystkim sprawialiście radość;

Witajcie, bo zewsząd spotykały Was smutki i przykrości.

Witajcie, bo nagrody i zapłaty od ludzi za swój trud żeście nie szukali;

Witajcie, bo mdliliście się za niewdzięcznych ludzi.

 

Witajcie, bo aniołom Bożym i Jego świętym przez swoje czyny i cnoty sprawialiście radość;

Witajcie, bo w mieszkaniach szczęśliwych razem z nimi rozkoszujecie się wiecznymi radościami.

Witajcie, gwiazdy światłem prawdy jaśniejące;

Witajcie, bo jesteście nosicielami Ducha Świętego.

 

Witajcie, Cyrylu i Metody,* słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

 

Коntakion 12

Łaskę jedności i pokoju wyproście nam, Wielebni, i pokój dla całego świata do końca swego życia głoszący, abyśmy i my, wolni od wszystkich podziałów i zakusów, w pokoju, jako bracia, zaśpiewali Miłującemu Was jedynemu Dawcy pokoju, Panu wszechświata: Alleluja.

 

Ikos 12
Opiewając wasze godne podziwu życie na ziemi i myśląc o chwale, która jest w niebie, pokornie Was prosimy, święci nauczyciele, którzyście prawowiernym chrześcijanom dali z wysoka siłę na widzialnych i niewidzialnych wrogów oraz narody słowiańskie doprowadziliście do wyznawania jednej wiary, wszyscy z wiarą wzywając:

 

Witajcie, mocny murze prawowierności;

Witajcie, bo dowiedliście brak podstaw do niewiary.

Witajcie, bo wyznaliście wiarę w Ducha Świętego od dawna przyjętą;

Witajcie, bo głosiliście sprawowanie służby Bożej  w ojczystych językach.

 

Witajcie, umocnienie sprawiedliwych w sprawiedliwości;

Witajcie, i nieprawych ku prawu nawrócenie.

Witajcie, bo dzięki Wam i my weszliśmy do pełni Kościoła;

Witajcie, bo dzięki Wam słowo Boże w ojczystym języku do nas dotarło.

 

Witajcie, bo dzięki waszym modlitwom, jakby mocnym murem, odgrodzeni jesteśmy od naszych wrogów;

Witajcie, bo dzięki Wam żywa jest nadzieja na zjednoczenie chrześcijan.

Witajcie, dla wszystkich Słowian pasterze i bracia, dzięki którym wszyscy jesteśmy braćmi;

Witajcie, bo będąc dla Was braćmi co do ciała, staliśmy się też co do ducha braćmi Chrystusa.

 

Witajcie, Cyrylu i Metody,* słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

 

Коntakion 13
O, wspaniali i godni podziwu Nauczyciele narodów słowiańskich, święci równi apostołom Metody i Cyrylu, przyjąwszy ten nasz modlitewny śpiew, nie tylko Słowian strzeżcie przed nacierającym  złem i nieszczęściami, zachowajcie w pokoju oraz jedności i swym wstawiennictwem doprowadźcie wszystkich do Królestwa Niebieskiego serdecznie o Was Bogu śpiewających: Alleluja.

Powyższy Kontakion śpiewa się trzy razy, następnie powtarza się Ikos 1 i Kontakion 1.

 

Modlitwy do świętych równych apostołom, Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian

Modlitwa pierwsza

O przesławni nauczyciele i pasterze narodów słowiańskich, święci równi apostołom Metody i Cyrylu. Do Was, jak dzieci do ojców, oświeceni światłem waszych nauk i pism i nauczeni prawd wiary w Chrystusa, z gorliwością teraz biegniemy i prosimy skruszeni w swoim sercu. Chociaż, jak nieposłuszne dzieci, nie zachowaliśmy waszych nakazów i o podobanie się Bogu, jak uczyliście, nie dbaliśmy i odeszliśmy od jedności ducha i miłości, którą Słowianom jako braciom co do wiary i co do ciała tak wspaniale nakazywaliście, to jednak tak jak dawniej za waszego życia nie odprawialiście z niczym niewdzięcznych i niegodziwych, ale dobrem za zło oddawaliście, tak i teraz grzeszne i niegodziwe dzieci nie pozbawiajcie swych modlitw, ale mając wielką śmiałość do Pana, proście Go usilnie, aby ukierunkował i zawrócił nas na drogę zbawienia, kłótnie i rozłamy wynikające wśród braci jednej wiary wyciszył, odłączonych na nowo przyprowadził do jednomyślności i zjednoczył nas wszystkich w jedności ducha i miłości w Jednym, Świętym, Powszechnym i Apostolskim Kościele. Wiemy bowiem, naprawdę wiemy, jak potężna jest modlitwa sprawiedliwego do miłosiernego Pana, nawet jeśli jest zanoszona za grzesznych ludzi. Nie opuszczajcie więc nas, zniechęcone i niegodziwe swe dzieci, przez grzechy których wasza owczarnia, jaką zebraliście, rozrywana nienawiścią i zgorszeniami rozdzielonych sprowadzana na manowce, zmniejszyła się, a rozproszone jej duchowe owieczki są porywane przez duchowe wilki; dajcie więc nam gorliwość w prawowierności, byśmy nią rozpaleni uczciwie zachowywali jej tradycje, postanowienia i zwyczaje kościelne starali się wiernie wypełniać, odcinać się od wszelkich niezwykłych i fałszywych nauk, i byśmy w ten sposób, wzrastając w miłym Bogu życiu, osiągnęli łaskawie życie w niebie i tam razem z Wami Pana wszechświata, Jedynego w Trójcy Boga wychwalali na wieki wieków. Amen.

Modlitwa druga

O wielebni równi apostołom Metody i Cyrylu! Stając przed waszą czcigodną ikoną, gorąco Was prosimy, poruszeni waszym braterstwem, otoczcie nas też swym wstawiennictwem przed knowaniami wroga! Spójrzcie na tę winnicę, która zasadziliście i nie oddawajcie jej dzikom, by ją pustoszyły. Ochrońcie, święci wybrańcy Boży, Kościół nasz Powszechny, który zbudowaliście na kamieniu węgłowym, Chrystusie, aby był niewzruszony, i by o ten kamień rozbiły się fale wszelkiej małej wiary. Umocnijcie naszych pasterzy we wszystkich cnotach i trudzie przepowiadania, a owieczki uświadomcie, żeby słuchały ich głosu. Ochrońcie  wszystkie kraje słowiańskie, by nie podupadły, by nie strawił ich ogień, wojny epidemie i wszelkie zło. Usłyszcie też każdego człowieka przychodzącego do Was z wiarą i potrzebującego łaskawej waszej pomocy. A w decydujący czas śmierci stańcie przed każdym z nas, życzliwi Orędownicy i postrachy ciemnych postaci szatańskich, abyśmy, zakończywszy w pokoju i skrusze ziemski bieg, osiągnęli rozkosze wiecznych bogactw i razem z Wami wysławiali Przenajświętszą Trójcę: Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Тroparion do świętych równych apostołom, Cyryla i Metodego, pierwszych nauczycieli Słowian

TROPARION, ton 4.

Równi Apostołom w ich godności i nauczyciele krajów Słowiańskich,* mądrzy Bogiem Cyrylu i Metody,* proście Pana wszechświata o umocnienie narodów Słowiańskich w prawej wierze i zgodzie,* o pokój dla świata i zbawienie dusz naszych.

KONTAKION, ton 3.

Świętą parę oświecicieli naszych uczcijmy,* przekładem bowiem Ksiąg Świętych sprawili, że wytrysło dla nas źródło poznania Boga,* z którego do dziś bogato czerpiemy.* Uwielbiamy więc was, Cyrylu i Metody,* którzy stoicie przed tronem Najwyższego i serdecznie się modlicie za dusze nasze.

Величание - Wysławienie
Величаем вас, святии равпоапостольнии Кирилле и Мефодие, вся Словенския страны ученьми своими просветившыя и ко Христу приведшыя.
 

 

Na zakończenie nabożeństwa Wierni oddają cześć świętym Patronom całując ich ikonę i otrzymują od Przełożonego namaszczenie olejem na ich cześć poświęconym.

 

Акафист святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителем словенским


 

Кондак 1
Избраннии от Царя сил Господа Иисуса во апостоли языком словенским, Мефодие и Кирилле богомудрии, песньми восхваляем вас, предстателей наших; вы же, яко имущии дерзновение ко Господу, от всяких нас напастей предстательством вашим свободите, зовущих: Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.


Икос 1
Ангелов Творец и Господь сил предустави вас быти просветители языком словенским; того ради и благодать Его бе с вами, ограждающи и укрепляющи вас во вся дни живота вашего юже помощницу себе имуще, славу Божию во градех и пустынех делы и словесы вещали есте всем. Темже и мы, яко отрасль язык, верою Христовою от вас просвещенных, воспеваем вам, глаголюще:
 

 

Радуйтеся, радости Евангельския благовестителие; 

Радуйтеся, чудодейственныя благодати носителие. 

Радуйтеся, скорби многи за имя Господне приявшии; 

Радуйтеся, прелести мира сего отвергшии. 

 

Радуйтеся, издетска Богом благословеннии; 

Радуйтеся, венцы исповедническими от Него украшеннии. 

Радуйтеся, яко славу человеческую презревше, в пустыни Господа искали есте; 

Радуйтеся, яко волю Его сильным мира сего со многим дерзновением благовестили есте. 

 

Радуйтеся, сих ради от Владыки всех в рай светел приятии; 

Радуйтеся, пред Ним наши теплии ходатаи. 

Радуйтеся, яко вашими молитвами вере нашей утверждение имамы; 

Радуйтеся, яко предстательством вашим ересей одоление стяжахом. 

 

Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

 

Кондак 2
Видев святый Кирилл, еще сый отрок, в нощи видение, яко избрати ему Софию деву сестру себе, родителем сия поведа. Тии же, разумевше зде волю Божию, во еже быти чаду их премудрости служителю, вельми о научении и наказании его пекошася, зряще же скорое его в разуме преспеяние, пояху Богу: Аллилуиа.


Икос 2
Разум недоразуменный и естество сущих испытуя, Кирилл в премудрости паче сверстник своих преспеваше и, еще отрок сый, прославися, и в палатех царских во образ благий юному сыну цареву водворен бе. Но, богатство и славу земную презрев и еже едино на потребу спасения ища, в пустыню вселйся, да пощеньми и молитвами безстрастия достигнет. Сих же ради и Мефодий, воевода уже сый, отыде на гору Олимп, идеже яко инок Господу служаше. Темже научимся и мы искушения мира презирати, наипаче же Христу Богу угождати, угодники Его воспевающе сице:
 

Радуйтеся, славою, яже от человек, не прельстившиися; 

Радуйтеся, пустынножительству крепце прилепившиися. 

Радуйтеся, яко Господь просвещал вы есть в сониих и видениих; 

Радуйтеся, яко и мудрость человеческая пособствова вам во спасение. 

 

Радуйтеся, яко Слово Божие и святых отец писания паче философии возлюбили есте; 

Радуйтеся, яко Господня закона не слышателие забытливи бысте, но творцы. 

Радуйтеся, яко козни диавольския, на пустынножители находящия, победили есте; 

Радуйтеся, яко сих ради дадеся вам власть над искушеньми и страстьми. 

 

Радуйтеся, яко подвизи ваша стяжаша вам венец живота; 

Радуйтеся, яко и ныне подвижником и постником пособницы есте. 

Радуйтеся, всем грешным пред Богом блазии заступницы; 

Радуйтеся, душ наших от лести сатанинския защитницы. 

 

Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык Словенских апостоли и богомудрии учителие.


Кондак 3
Сила молений царевых понуди святаго Кирилла пустыню оставити служения ради пастырска в Цареграде, идеже славу Божию ученьми и делы вещаше и ересь иконоборную посрамляше. Темже и нас, о святый отче, в православии утверди, отпадшия же от истинныя веры единоплеменники наша к единоверию возврати, да вси словене едиными усты вопиют о просветителех своих Христу Богу: Аллилуиа.


Икос 3
Имея премудрости силу, потекл еси, святый Кирилле, с монахом Георгием ко агаряном стязания ради о вере, и от святаго Григория Богослова духовно просвещаем, премудрость тайны Святыя Троицы во мнозех подобиих показал еси, посрамляя нечестивых силою словес твоих. Тии же, завистию распаляеми, восхотеша зелием погубити тя, егоже вкушь, не претерпел еси вреда, но здрав прибыл еси ко святому Мефодию во обитель и с ним купно иноческия труды паки подъял еси, и просветися пустыня подвигов ваших светом. Темже и нас предстательством вашим просветите, любовию поющих:
 

 

Радуйтеся, доброгласнии славы Божия кимвали; 

Радуйтеся, Церкве Его твердии столпи. 

Радуйтеся, тайну Троицы в подобиих проповедавшии; 

Радуйтеся, воплощение Бога Слова пред сарацины нетрепетно исповедавшии. 

 

Радуйтеся, еллинов и иудеев и варваров просветителие; 

Радуйтеся, Триединаго Божества благовестителие. 

Радуйтеся, яко вами посрамися лесть иконоборная; 

Радуйтеся, яко от вас увядает нечестие агарянское. 

 

Радуйтеся, яко истину Христову неведущии имут вы учители; 

Радуйтеся, яко искушаемии сомнением обретают вы в вере наставители. 

Радуйтеся, яко прогневавшии Господа имут вас пред Ним предстатели; 

Радуйтеся, яко угождающии Ему имеют вы покровители. 

 

Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

 

Кондак 4
Бурю различных бед и зол, на языки словенския находящую, предстательством вашим разорите, преподобнии, яко служений многих жребий прияли есте, и во апостольстем бо лице, и в преподобных сонме, и во учителей чести, и во исповедников воинстве вчини вас Господь, да вси словене вопиют Ему о вас: Аллилуиа.


Икос 4
Слыша царь Козареск, яко истинная вера в стране еллинов исповедуется, испроси себе от царя Византийска учителей православия. Сей же умоли святых Кирилла и Мефодия оставити пустыню и плыти понтом Евксинским к козаром. К нимже пришедше, святая братия обратиша сердца их ко Христу и спасительное Крещение преподаша им. С темиже и мы прославим равноапостольных братий, глаголюще:
 

 

Радуйтеся, не убоявшиися снити ко варваром с Евангельским благовестием; 

Радуйтеся, озарившии море славным своим тамо шествием. 

Радуйтеся, яко святаго апостола Климента нетленныя мощи от вас обретены быша; 

Радуйтеся, яко того помощию нечестие козарско от вас посрамися. 

 

Радуйтеся, яко свет Христов стране полуночной преподали есте; 

Радуйтеся, яко праведности вашея слава во вся концы земли распростреся. 

Радуйтеся, Церкве Христовы предстательство и утверждение; 

Радуйтеся, от ересей и расколов наше крепкое ограждение. 

 

Радуйтеся, от агарян и иудей приявшии за Христа укорение; 

Радуйтеся, от мощей мученика снискавшии благословение. 

Радуйтеся, почитанию угодников благим образом жития вашего нас научившии; 

Радуйтеся, и сами, яко угодницы Божии, от всех православных исповедуемии. 

 

Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

 

Кондак 5
Боготечная звезда явися вам святаго Климета нетленное тело, восплыв на волнах понта Евксинскаго, на егоже дне от семисот лет сокрыто лежаше. Вам же явил е есть творяй чудеса Господь в знамение трудов апостольских и скорбей исповеднических ваших. Еже разумевше, возописте Богу: Аллилуиа.

 

Икос 5
Видевше святая братия соплеменныя им словены истинную веру исповедующа, слово же Божие своим им языком чести не ведуща, потщашася Божественныя книги на язык словенск прелагати, да вси людие на сроднем им языце единаго всех Господа прославят; темже и мы прославим Господа о святителех наших, имже возопиим:
 

 

Радуйтеся, подателие Христова света народом иноплеменным; 

Радуйтеся, просветителие словен, вам соплеменных. 

Радуйтеся, делателие винограда Христова; 

Радуйтеся, пастырие добрии стада Иисусова. 

 

Радуйтеся, слова Божия вернии толковницы; 

Радуйтеся, наши блазии и кротцыи учителие. 

Радуйтеся, мир Христов с собою всюду пронесшии; 

Радуйтеся, мир весь светом учений ваших просветившии. 

 

Радуйтеся, и ныне приемлющии моления нас грешных; 

Радуйтеся, и ныне посылающии утешение печальным. 

Радуйтеся, всех, за истину угнетенных, прибежище; 

Радуйтеся, Духа Святаго пречестное жилище. 

 

Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык слоненских апостоли и богомудрии учителие.

 

Кондак 6
Проповедницы богоноснии бывше, святая братия во страны словенския идоша просветити новокрещенныя люди Христовым учением. Тии же, узревше вас, яко ангелов светлых, спасение благовестити грядущих, яко пастырей добрых, душу свою за овцы полагающих, возопиша прославляющему святыя Своя Богу: Аллилуиа.

 

Икос 6
Возсиявшей в Моравии заре истинныя веры, испросиша князи словенстии от царя Византийскаго во страны своя учители и утвердители людем. Сих же моления услышавше, святии Мефодий и Кирилл во страны словенския подвигошася, проповедающе Евангелие Царствия Божия словенским народом. Еже уведевше, возрадовашася словене и, отвсюду ко святым братиям притекающе, закону Божию поучахуся, Господа славяще и просветители своя хваляще, с нимиже и мы вкупе воспоим Мефодия и Кирилла, взывающе:
 

 

Радуйтеся, апостоли наши богоглаголивии; 

Радуйтеся, учителие наши благодатнии. 

Радуйтеся, исповедницы наши, многое дерзновение имущии; 

Радуйтеся, пустынницы наши преподобнии. 

 

Радуйтеся, молитвенницы наши теплии; 

Радуйтеся, чудотворцы наши светлии. 

Радуйтеся, славити Бога всеми языки завещавшии; 

Радуйтеся, триязычную ересь добльственно обличившии. 

 

Радуйтеся, словеном в год скорби утешение; 

Радуйтеся, во обстояниих тяжких надеждо их и заступление. 

Радуйтеся, приносящии ко Владьще всех наш покаянныя молитвы; 

Радуйтеся, и сами о нас к Нему выну молящиися. 

 

Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

 

Кондак 7
Хотяще изгнати вы из стран словенских, священницы латинстии оклеветаша вы пред епископом Римским. Егда же сей с мощми святаго Климента пришедших вас узре и правоверие ваше и доброе житие уведе, абие посрами клеветавшия на вы корыстолюбцы, вас же именем Христовым благослови, поя Богу: Аллилуиа.

 

Икос 7
Дивнии апостоли явишася святая братия, не имуще покоя в трудех своих: святый бо Кирилл от подвигов многих изнемог, скоро по пришествии в Рим живот свой сконча. Святый же Мефодий ревностию брата своего укреплен и от папы Адриана благодатию архиерейскою почтен, к подвигом новым в Моравию и Паннонию возвратися, идеже труды множайшия понесе; имже дивящеся, воспоим святую братию, зовуще:
 

 

Радуйтеся, добрии слузи Христовы; 

Радуйтеся, яко даже до смерти верни истине пребыли есте. 

Радуйтеся, Господеви, а не человеком угождавшии; 

Радуйтеся, имене Его ради поношения от человек приявшии. 

 

Радуйтеся, чрез все житие на ниве Господней потрудившиися; 

Радуйтеся, и по смерти от паствы своея любовию не отлучившиися. 

Радуйтеся, свет миру и соль земли бывшии; 

Радуйтеся, яко светильник, горяй во тьме, языком светившии. 

 

Радуйтеся, яко град верху горы, от верных и неверных не утайвыйся; 

Радуйтеся, заповеди Господни сотворшии и иных научившии. 

Радуйтеся, сего ради велии во Царствии Божием нареченнии; 

Радуйтеся, на земли в Церкви Господней прославленнии. 

 

Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

 

Кондак 8
Странно преставление святаго Кирилла всем явися, не о жизни бо временней помышляше, но Господа о новопросвещенных им церквах моляше, да утвердит я в Православии и от триязычныя ереси и прочих напастей и бед оградит я, святаго же Мефодия увещаваше, глаголя: “Се, брате, супруга волов бяхове, едину бразду тяжуща, и аз на лесе падаю, течение скончав; ты же любиши святую гору вельми, не мози убо горы ради оставити учения языков словенских”. Темже, толицей ревности святых братий дивящеся, воспоим Богу: Аллилуиа.

 

Икос 8
Весь предан быв душею же и телом заветам брата своего, святый Мефодий не убояся прощений княжеских, ни клевет от иереев латинских, ни заточения темнична, но вся сия, яко доблий воин Христов, претерпевая, не преста языки словенския и паству свою добре правити и просвещати, дбндеже в старости опочи и к святому Кириллу во блаженную обитель райскую преставися. К ним же мы воспоим тепле:

 

Радуйтеся, венцем терпения на земли венчаннии; 

Радуйтеся, светом вечным на небеси осияннии. 

Радуйтеся, подвижницы, нищии духом, яко ваше есть Царствие Небесное; 

Радуйтеся, плакавшии много, яко обильно утешистеся. 

 

Радуйтеся, кротцыи, яко наследисте во Христе земли словенския; 

Радуйтеся, алкавшии и жаждавшии правды, яко насытистеся в селениих небесных. 

Радуйтеся, милостивии, яко не сами токмо помиловани есте, но и иным милости от Бога ходатаи бысте; 

Радуйтеся, чистии сердцем, яко днесь Бога лицем к лицу зристе. 

 

Радуйтеся, миротворцы человеком бывшии, яко сынове Божии нарекостеся; 

Радуйтеся, изгнаннии правды ради, яко ваше есть Царствие Божие. 

Радуйтеся, яко возненавидени бысте от человек и гонение и клеветы прияли бысте Христа ради; 

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех. 

 

Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

 

Кондак 9
Всякия козни, на страны словенския находящия, бодро разоряли есте, преподобнии, темже и ныне не оставите нас, смиренных и грешных, но вся словены в Православии и единомыслии утвердите, да вси едиными усты и единым сердцем вопиют прославившему вас Богу: Аллилуиа.

 

Икос 9
Вития многовещанныя, яко рыбы безгласны, зрим о вас, преподобнии, недоумеют бо, како и в пустыни духом витали есте, и посреде человек неусыпными подвиги подвизастеся. Мы же, радующеся, яко таковые имамы учители и молитвенники, прославляем вас, глаголюще:

 

Радуйтеся, истинныя веры исповедницы; 

Радуйтеся, Царствия Божия наследницы. 

Радуйтеся, ереси иконоборныя обличителие; 

Радуйтеся, иудейства посрамителие. 

 

Радуйтеся, триязычную ересь поправшии; 

Радуйтеся, словеном двери Царствия Небеснаго отверзшии. 

Радуйтеся, воини Христови, еще в житии от Него славою венчаннии; 

Радуйтеся, и в славе своей дух смиренномудрия соблюдшии. 

 

Радуйтеся, злая, яко Исаия и Иеремия, от единоплеменных за благая приявшии; 

Радуйтеся, яко Даниил и Есфирь, за язык свой ходатайствовавшии. 

Радуйтеся, со всеми святыми немерцающим светом осияваемии; 

Радуйтеся, со всеми угодники Божии о нас грешных Господу молящиися. 

 

Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

 

Кондак 10
Спасти хотя новое стадо Христово от волков мысленных, святый Мефодий на одре смертном ученики своя вельми моляще твердо стояти во истинней вере, ниже козней вражеских устрашатися, но и в скорбех и напастех за вся благодарити Бога, поюще: Аллилуиа.

 

Икос 10
Стена есте всем, о православии трудящимся, и заступление к вам с верою притекающим,
Meфодие и Кирилле богомудрии, ибо небесе и земли Творец избра вас быти на земли ловцы человеком, послежде же на небесех к лику апостол сопричте. Темже и нам умолите благодати Его даром податися, умиленно вопиющим таковая: 

 

Радуйтеся, добродетельми, яко виссоном, украшеннии; 

Радуйтеся, в премудрости с Соломоном сравнившиися. 

Радуйтеся, воздержанием и молитвою великим Антонию и Пахомию уподобльшиися; 

Радуйтеся, яко Великий Василий и Иоанн Златоустый, силою слова одареннии. 

 

Радуйтеся, яко целомудрием Иосифу подобни бысте; 

Радуйтеся, терпению Иовлему подражавшии. 

Радуйтеся, незлобием царю и пророку Давиду соревновавшии; 

Радуйтеся, ревностию по вере Илии уподобившиися. 

 

Радуйтеся, яко, подобно Павлу и Иоанну Богослову, Христа Бога возлюбили есте; 

Радуйтеся, яко Даниил и трие отроцы, мужественно Бога прославившии. 

Радуйтеся, яко ангелом и святым Божиим сожительствуете; 

Радуйтеся, яко и мы грешнии имя ваше с верою призываем. 

 

Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

 

Кондак 11
Пение благодарное приносяще ко Господу, предстателие нам грешным вас даровавшему, со умилением молим вы, святии учителие наши, не возгнушатися нас лености ради нашея, ниже отступити от нас тяжких ради беззаконий наших, но милосердие от Господа всем испросити, вопиющим Ему о вас: Аллилуиа.

 

Икос 11
Светозарную апостол словенских двоицу восхваляюще, вернии, устранимся своих распрей в раздоров, паче же разделений в вере, единение же духа в союзе мира блюдуще, воспоим святых учителей тако:
 

 

Радуйтеся, громогласныя трубы Евангельскаго благовестия; 

Радуйтеся, гусли сладкозвучныя проповеди спасения. 

Радуйтеся, крепцыи правды насадителие; 

Радуйтеся, непоколебимии неправды истребителие. 

 

Радуйтеся, радости податели всем бывшии; 

Радуйтеся, скорбей нападения отвсюду восприявшии. 

Радуйтеся, мзды и воздаяний трудом своим от человек не искавшии; 

Радуйтеся, о неблагодарных людех Богу молившиися. 

 

Радуйтеся, ангел Божиих и святых Его подвиги и добродетельми своими радовавшии; 

Радуйтеся, радости вечныя купно с ними во обителех блаженных наслажденнии. 

Радуйтеся, звезды, светом истины сияющия; 

Радуйтеся, сами добродетелей ваших светом осияннии. 

 

Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

 

Кондак 12
Благодать единения и мира испросите нам, преподобнии, и мир во всем мире до конца мирскаго жития вашего благовестившии, яко да и мы, от всех расколов и искушений свобождшеся, в мире воспоим, яко други, вас возлюбившему единому миротворцу всех Господу: Аллилуиа.

 

Икос 12
Поюще ваше дивное житие на земли и славу, яже на небеси, помышляюще, смиренно молим вас, святии учителие, силу свыше православным христианом на враги невидимыя и видимыя даровавшия, и народы словенския в единение веры приведшия, вси воспевают, верно взывающе:
 

 

Радуйтеся, православия твердое ограждение; 

Радуйтеся, неверия живое обличение. 

Радуйтеся, исхождение Духа Святаго от Отца точию, яко отдревле прияхом, исповедавшии; 

Радуйтеся, службу Божию совершати комуждо своим си языком завещавщии. 

 

Радуйтеся, праведных в праведности утверждение; 

Радуйтеся, и беззаконных к закону обращение. 

Радуйтеся, яко вами и мы во исполнение Церкве внидохом; 

Радуйтеся, яко вами слово Божие на сроднем нам языке достиже. 

 

Радуйтеся, яко молитвами вашими, аки забралом крепким, от врагов наших ограждаемся; 

Радуйтеся, яко предстательством вашим вечныя жизни сподобляемся. 

Радуйтеся, всем словеном пастырие и отцы, ихже ради есмы вси братие; 

Радуйтеся, яко вас ради братия суще по плоти и по духу братия Христу сотворихомся. 

 

Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык словенских апостоли и богомудрии учителие.

 

Кондак 13
О, пречуднии и предивнии язык словенских учителие, святии равноапостольнии Мефодие и Кирилле, нынешнее приемше моление наше, вся словены от находящих им зол и бед свободите, в мире и единении соблюдите и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, во умилении о вас поющих Богу: Аллилуиа.
(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

 

Молитвы святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителем словенским


Молитва первая
О преславнии язык словенских учителие и просветителие, святии равноапостольнии Мефодие и Кирилле. К вам, яко чада ко отцем, светом учений и писмен ваших просвещеннии и в вере Христовой наставленнии, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся. Аще бо и завет ваших, яко чада непокоривая, не соблюдохом и о угождении Богу, якоже учисте, небрегохом, и от единомыслия и любве, юже словеном, яко братиям в вере и по плоти, добре завещаете, отпадохом, обаче, якоже древле в житии вашем неблагодарных и недостойных не отвращаете тщи, но благими за злая воздавасте, тако и ныне грешных и недостойных чад ваши молитвы не отвратите, но, яко велие имуще дерзновение ко Господу, прилежно Того молите, да наставит и обратит нас на путь спасения, распри же и раздоры, посреде единоверных братии возникающия, умирит, отпадшия паки во единомыслие приведет и всех нас единением духа и любве во единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви соединит. Вемы бо, вемы, яко много может молитва праведника ко благосердию Владыки, аще и о грешных людех приносима бывает. Не оставите убо нас, унылых и недостойных чад ваших, ихже грех ради паства ваша, вами собранная, враждою разделяема и соблазны от иноверных прельщаема, умалися, овцы же ея словесныя разсеваемы, от волков мысленных восхищаются, дадите убо нам молитвами вашими о православии ревность, да ею возгреваеми, отеческая предания добре сохраним, уставы и обычаи церковныя верно соблюдати потщимся, всяких лжеучений странных отбежим и тако, в житии богоугоднем на земли преспевающе, жизни райския на небеси сподобимся, и тамо с вами вкупе Владыку всех, в Троице Единаго Бога прославим во веки веков. Аминь.

Молитва вторая
О всехвальнии равноапостольнии Мефодие и Кирилле, припадающе пред честною иконою вашею, усердно молим вы: воззрите милостивно на нас, ихже трудом вашим просветили есте, и оградите нас неусыпным предстательством вашим от злых козней вражиих! Призрите убо на виноград сей, егоже насадили есте, и не предайте дивеему вепрю озобати его. Сохраните, святии угодницы Божии, Церковь нашу Православную, юже вы наздали есте на краеугольном камени, Христе, яко да будет недвижима, но да разсыпятся о камень сей волны всякаго маловерия. Укрепите пастырей наших во всех добродетелех и в подвизе проповедания, вразумите же пасомых, во еже послушати гласа их. Сохраните вся страны словенския от всякаго оскудения, от огня и меча, от смертоносныя язвы и от всякого зла. Услышите и всякаго человека; с верою к вам приходящаго и благодатныя помощи вашея требующаго. В страшный же час смертный предстаните всем нам блазии ходатаи и темных зраков демонских прогонителие, да в мире и покаянии скончавше земное поприще, достигнем вечных благ наслаждения и купно с вами прославим Пресвятую Троицу — Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

 

Тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, первоучителем Словенским, глас 4

Яко Апостолом единонравнии и Словенских стран учитилие, Кирилле и Мефодие богомудрии, Владыку всех молите, вся языки Словенския утвердите в православии и единомыслии, умирити мир и спасти души наша.

 Кондак, глас 3
Священную двоицу просветителей наших почтим, Божественных писаний преложением источник богопознания нам источивших, из негоже даже до днесь неоскудно почерпающе ублажаем вас, Кирилле и Мефодие, Престолу Вышняго предстоящих и тепле молящихся о душах наших.
 

Величание
Величаем вас, святии равпоапостольнии Кирилле и Мефодие, вся Словенския страны ученьми своими просветившыя и ко Христу приведшыя.
 

Родные братья Кирилл и Мефодий происходили из благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни (в Македонии). Они были дети одного воеводы, родом болгарского славянина. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл — его монашеское имя) — самым младшим.
Святой Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном звании. Царь, узнав о нем, как о хорошем воине, поставил его воеводой в одно славянское княжество Славинию, бывшею под греческой державой. Это случилось по особому усмотрению Божию и для того, чтобы Мефодий мог лучше научиться славянскому языку, как будущий впоследствии духовный учитель и пастырь славян. Пробыв в чине воеводы около 10 лет и познав суету житейскую, Мефодий стал располагав свою волю к отречению от всего земного и устремлять свои мысли к небесному. Оставив воеводство и все утехи мира, он ушел в монахи на гору Олимп.
А брат его святой Константин с юности своей показал блестящие успехи как в светском, так и в религиозно-нравственном образовании. Он учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского. Получив блестящее образование, он в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Богослова, за что получил прозвание Философа (мудрого). По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии. Но, пренебрегая всеми выгодами своего положения, удалился в один из монастырей при Черном море. Почти насильно он был возвращен в Константинополь и определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Аниния.
Затем Кирилл удалился к брату Мефодию и несколько лет разделял с ним иноческие подвиги в монастыре на Олимпе, где впервые стал заниматься изучением славянского языка. В обителях, бывших на горе, было много иноков-славян из разных соседних стран, почему Константин мог иметь здесь для себя постоянную практику, что для него было особенно важно, так как он, почти с детства, все время проводил в греческой среде. Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуни, готовясь к проповеди.
Здесь же святые братья узнали, что мощи священномученика Климента, папы Римского, находятся в море, и чудесным образом обрели их.
Там же в Корсуни святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные “русскими буквами”, и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После этого святые братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя Евангельское учение.
Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой послать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: “Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит”. Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Псалтирь и избранные службы. Некоторые летописцы сообщают, что первые слова, написанные на славянском языке, были слова апостола Евангелиста Иоанна: “Вначале бе (было) Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово”. Это было в 963 году.
После завершения перевода святые братья отправились Моравию, где были приняты с великой честью и стали учить Богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах Богослужение на латинском языке, и они восстали против святых братьев и подали жалобу в Рим. В 967 году св. Мефодий и Константин вызваны были папою Николаем
I в Рим на суд для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Когда они прибыли в Рим, Николая I уже не было в живых; его преемник Адриан II, узнав, что они несут с собой мощи св. Климента, встретил их торжественно за городом. Папа Римский утвердил Богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквах и совершать Литургию на славянском языке.
Находясь в Риме, святой Константин, в чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Перед смертью он говорил брату: “Мы с тобой как дружная пара волов вели одну борозду; я изнемог, но ты не подумай оставить труды учительства и снова удалиться на свою гору”. Папа приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали совершаться чудеса.
После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии, на древний престол святого апостола Антродина. При этом Мефодию немало приходилось переносить неприятностей от инославных миссионеров, но он продолжал Евангельскую проповедь среди славян и крестил чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу (память 16 сентября), а также одного из польских князей.
В последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также Номоканон (Правила святых отцов) и святоотеческие книги (Патерик).
Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках — славянском, греческом и латинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда — столицы Моравии.
К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий причислены в древности. В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян чествуется с
XI века. Древнейшие службы святым, дошедшие до нашего времени, относятся к XIII веку.
Торжественное празднование памяти святых первосвятителей равноапостольных Кирилла и Мефодия было установлено в Русской Церкви в 1863 году.
В Иконописном подлиннике под 11 мая сказано: “Преподобных отец наших Мефодия и Константина, нареченного Кирилла, епископов Моравских, учителей Словенских. Мефодий — подобием стар, власы седы, брада долга аки Власиева, ризы святительские и омофор, в руках Евангелие. Константин — ризы преподобнические и в схиме, в руках книга, а в ней написана русская азбука А, Б, В, Г, Д и прочие слова (буквы) все по ряду...”.
Указом Св. Синода (1885 г.) празднование памяти славянских учителей отнесено к средним церковным праздникам. Тем же указом определено: в молитвах на литии, по Евангелии на утрени перед каноном, на отпустах, а равно во всех молитвах, в коих поминаются вселенские святители Русской Церкви, поминать после имени святителя Николая архиепископа Мирликийского чудотворца, имена: иже во святых отец наших Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
Для православной России празднование свв. первоучителям имеет особое значение: “Ими бо начася на сроднем нам язьще словенстем Литургия Божественная и все церковное служение совершатися, и тем неисчерпаемый кладезь воды текущия в жизнь вечную дадеся нам”.
  

wstecz powrót do strony głównej