wstecz Dzień Świętego Męczennika Menasa powrót do strony głównej

10 grudnia - Świętych męczenników MENASA, HERMOGENA i EUGRAFA.

                Św. Menas (Mēnas, miesiąc gr), był Ateńczykiem, człowiekiem wykształconym, wymownym mówcą i wysoko postawionym urzędnikiem cesarskim. Cesarz Maksymin Trak (235-238) posłał go do Aleksandrii dla uśmierzenia kłótni między chrześcijanami i poganami. Uspokoił nieporozumienia i sam otwarcie przyjął chrześcijaństwo. Wówczas cesarz posyła tam eparcha Hermogena (Hermogenēs, Hermes, genos, ród: z rodu Hermesa?), który poddaje św. Menasa różnym doświadczeniom. Ten je wytrwale znosi, co z kolei skłania Hermogena do przyjęcia wiary w Chrystusa. Cesarz ok. roku 235 rozkazał obu ściąć mieczem. Św. Eugraf (Eugraphos, pięknie piszący) był sekretarzem św. Menasa i sam dobrowolnie oddał się na męczeństwo. Męczennicy przyczyniają się przeto do rozkładu potęgi rzymskiej cierpliwością i zdecydowaną wolą złożenia ofiary, stosując metodę „biernego oporu" wobec władzy świeckiej. Równocześnie jednak ofiara męczenników ma nieocenioną wartość przykładową dla reszty wiernych. Istnieje poryw bohaterstwa. Państwo rzymskie dało chrystianizmowi naj­lepszy środek propagandowy w chwili, gdy rozpoczęło z nim walkę. Im prześladowanie stawało się jawniejsze, okrutniejsze i powszechniejsze, tym bardziej przyczyniało się poprzez niewinnie przelaną krew do rozpowszechnia­nia wiary Chrystusowej — jak to powiedział Tertulian.

TROPARION, ton 8.

Wyniszczając umartwieniem gorejące porywy i ataki namiętności,* męczennicy Chrystusa otrzymali łaskę leczenia z chorób,* za życia i po śmierci czynienia cudów:* Cud to naprawdę niesłychany:* gołe kości przynoszą zdrowie!* Chwała jedynemu Bogu naszemu.

KONTAKION, ton 1.

(wersja słowiańska)

Wspaniałego Menasa,* Hermogena boskiego* razem z Eugrafem, wszyscy uczcijmy* przyjemnie brzmiącymi świętymi pieśniami,* bo Pana uszanowali,* z Jego powodu cierpieli,* połączyli się w niebie z gronem Bezcielesnych* i teraz też obsypują cudami.

wstecz powrót do strony głównej